Zespół Guillaina-Barrégo – współczesne poglądy na patomechanizm, diagnozę i leczenie

Adriana Durczak-Szerling, Karolina Niewęgłowska, Kinga Krzyżyk,