Księgarnia

Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce, wydanie II - 2017 (PDF)

W związku z dużym zainteresowaniem publikacją udostępniamy Państwu wersję PDF 

"Pierwsze wydanie Standardów opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce zostało przyjęte przez środowisko neonatologiczne z dużym zainteresowaniem. Wzbudziło gorące dyskusje na temat niektórych proponowanych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu naszych pacjentów. Bardzo nas cieszy ta dyskusja, bo z jednej strony świadczy o tym, że my neonatolodzy nie jesteśmy nimi wyłącznie z przypadku, ale mamy poczucie misji i dobrze wiemy, jak wiele zależy od naszych decyzji, z drugiej strony zaś każda dyskusja na temat trudnych spraw pozwala na zbliżenie się do optymalnych rozwiązań, znajdujących się w pobliżu „złotego środka. 
W kolejnym, drugim wydaniu Standardów... niektóre rozdziały zostały nieco zmodyfikowane lub uzupełnione zgodnie z wynikami nowych badań lub ustaleń. Do poprzedniego zbioru tematów dołączono także nowe, które uznaliśmy za potrzebne w obecnej chwili. Liczę na to, że nadal będziemy dyskutować, jakich tematów nam brakuje, co w tych, które już zostały opracowane, należy zmienić, uściślić lub przeciwnie - pozostawić do indywidualnych rozstrzygnięć lekarzowi zajmującemu się dzieckiem. Autorzy poszczególnych rozdziałów, samodzielni pracownicy naukowi i osoby przez nich zaproszone do współpracy, wykorzystują w swoich rozdziałach rekomendacje europejskie i światowe oraz własne wieloletnie doświadczenie lekarskie. Liczę na to, że efekt tej pracy będzie przez Państwa doceniony i spożytkowany najlepiej, jak to możliwe." - prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Pobrany plik nie może być rozpowszechniany! Niniejszy PDF zawiera znak wodny mający na celu ochronę przed nielegalnym rozpowszechnianiem oraz ochronę własności intelektualnej autorów i wydawnictwa Naruszenie powyższych praw skutkuje zastosowaniem art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Cena: 50 zł

Siatki centylowe

Normy rozwojowe dziewcząt/chłopców urodzonych przedwcześnie według T.R. Fenton.
Normy rozwojowe dziewcząt/chłopców w wieku 0-3 lat według WHO.
Normy rozwojowe dziewcząt/chłopców w wieku 3-18 lat oraz normy ciśnienia tętniczego u dziewcząt/chłopców według badań OLAF i OLA

Redakcja:
dr n. med. Zbigniew Kułaga
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin


W obecnym wydaniu „Norm” zmodyfikowaliśmy układ redakcyjny tekstu i tabel, które naszym zdaniem będą łatwiejsze do zastosowania w codziennej praktyce. Zostały one uszeregowane w kolejności według płci. W pierwszej części publikacji przedstawiono normy dla dziewcząt, w drugiej − dla chłopców.

Spis treści:
• Siatka rozwojowa dziewcząt i chłopców przedwcześnie urodzonych według T.R. Fenton (http://www.ucalgary.ca/fenton/2013-languages)
• Wartości 95 cc skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) u dziewcząt i chłopców w 1. roku życia
• Wartości ciśnienia tętniczego (SBP, DBP, MAP) w 2. tygodniu życia u noworodków urodzonych między 26. a 44. tygodniem ciąży
• Siatka centylowa długości/wysokości ciała dziewcząt i chłopców w wieku 0-3 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centylowa masy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 0-3 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centyli i 3 SD BMI dziewcząt i chłopców w wieku 0-3 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centylowa proporcji masy do długości ciała dziewcząt i chłopców w wieku 0-2 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatki obwodu głowy dziewcząt i chłopców – WHO 0-5 lat (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Porównanie centyli wysokości ciała dziewcząt i chłopców w wieku 3-5 lat: badanie OLA (linia ciągła) vs standard wzrastania WHO (linia przerywana) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Porównanie centyli masy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 3-5 lat: badanie OLA (linia ciągła) vs standard wzrastania WHO (linia przerywana) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt i chłopców
• Siatka centylowa masy ciała dziewcząt i chłopców
• Rozkład odchyleń standardowych (SD) BMI; centyle 85 i 95 oraz granice niedowagi, nadwagi i otyłości u dziewcząt i chłopców
• Wartości parametrów L, M, S dla wskaźnika masy ciała (ang. body mass index, BMI) dziewcząt i chłopców
• Siatka centylowa obwodu talii dziewcząt i chłopców
• Wartości średnie, minimalne i maksymalne oraz odchylenia standardowe (SD) obwodu talii wg wieku i płci
• Wartości średnie, minimalne i maksymalne oraz odchylenia standardowe (SD) obwodu bioder wg wieku i płci
• Wartości centylowe obwodu talii dziewcząt i chłopców w wieku 3-18 lat
• Wartości centylowe obwodu bioder dziewcząt i chłopców w wieku 3-18 lat
• Siatka centylowa obwodu bioder dziewcząt i chłopców
• Porównanie wartości 3, 50, 97 centyla wysokości ciała dziewcząt i chłopców OLA+OLAF vs WHO i normy warszawskie (IMiD; Med Wieku Rozwoj 2001;2:17-118) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Porównanie wartości 3, 50, 97 centyla BMI dla dziewcząt i chłopców OLA+OLAF vs WHO i normy warszawskie (IMiD; Med Wieku Rozwoj 2001;2:17-118) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Klasyfikacja ciśnienia tętniczego u dziewcząt, chłopców i młodzieży na podstawie pomiarów gabinetowych
• Centyle ciśnienia krwi: skurczowego, średniego i rozkurczowego dziewcząt i chłopców wg wieku; centyl 90 – linia przerywana, centyl 95 – linia ciągła, centyl 99 – linia kropkowana
• Centyle ciśnienia krwi: skurczowego, średniego i rozkurczowego dziewcząt i chłopców wg wysokości ciała; centyl 90 – linia przerywana, centyl 95 – linia ciągła, centyl 99 – linia kropkowana
• Centyle ciśnienia skurczowego (mmHg) 50-99 oraz 99+5 mmHg dziewcząt i chłopców w zależności od wieku i centyla wysokości ciała (centyle wysokości ciała również wyrażone jako wartość w cm) – populacja ogólna, tj. z uwzględnieniem pomiarów do osób z nadwagą i otyłością; 99+5 mmHg oznacza wartość centyla 99 powiększoną o 5 mmHg; wiek w tabelach to ukończone lata, czyli 3 lata reprezentuje wiek 3,00-3,99
• Dziewczęta i chłopcy SBP
• Dziewczęta i chłopcy DBP
• Zamiana skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi na z-score dla wieku 3-18 lat
• Współczynniki regresji otrzymane z modeli regresji wielomianowej ciśnienia skurczowego i rozkurczowego chłopców i dziewcząt z uwzględnieniem oddziaływania wieku i z-score wysokości ciała oraz interakcji (w przypadku ciśnienia skurczowego modele regresji budowano z uprzednią logarytmiczną transformacją wartości ciśnienia skurczowego)

Cena: 50 zł

Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie

Szanowni Państwo!
„W Polsce odsetek porodów przedwczesnych wynosi obecnie 6%, a co roku rodzi się od 3500 do 4000 dzieci z bardzo małą masą ciała. Z pewnością jednak zauważają Państwo w swojej codziennej pracy zwiększającą się liczbę tych dzieci wypisywanych do domu z oddziałów noworodkowych. Jest to spowodowane stałą poprawą przeżywalności niedojrzałych noworodków, zwłaszcza urodzonych skrajnie i bardzo przedwcześnie. Dziecko urodzone przedwcześnie, nierzadko obarczone wieloma problemami zdrowotnymi, staje się dla wielu lekarzy pracujących w opiece ambulatoryjnej prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza że właściwa ocena i konieczne interwencje terapeutyczne są niezbędne dla zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka i mogą zapobiec zaburzeniom rozwoju lub ograniczyć istniejący deficyt rozwojowy. Optymalizacja naszych działań może poprawić wyniki leczenia dzieci, zarówno bezpośrednie, jak i te odległe. Dlatego przekazujemy na Państwa ręce opracowanie „Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego”. Zawiera ono 15 zaleceń przedstawiających rekomendacje w zakresie zasad postępowania klinicznego i opieki nad noworodkiem.
Wytyczne zostały opracowane przez zespoły eksperckie na podstawie najnowszych rekomendacji europejskich i światowych towarzystw naukowych, systematycznych
opracowań baz naukowych, takich jak Cochrane Library i Pub Med. Zarazem autorzy poszczególnych zaleceń skoncentrowali się głównie na praktycznych aspektach opieki ambulatoryjnej i przygotowali je według przejrzystego schematu. Mamy nadzieję, że również forma graficzna, w jakiej przedstawiono poszczególne zagadnienia (algorytmy, schematy, tabele, podkreślenia), spotka się z Państwa przychylnością i ułatwi korzystanie z niniejszego opracowania.
„Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie” są wspólnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wierzymy, że współpraca i ujednolicenie działań neonatologów i pediatrów pozwoli na pełniejsze korzystanie z postępów światowej medycyny i przyczyni się do osiągnięcia dalszej poprawy wyników przeżywalności i zmniejszenia zachorowalności dzieci urodzonych przedwcześnie.”

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP
Kierownik Kliniki Neonatologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw.
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Kierownik Kliniki Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczecinieSPIS TREŚCI
1. Standard badań okulistycznych - Małgorzata Seroczyńska, Anna Gotz-Więckowska, Marek Rękas
2. Standard realizacji szczepień wcześniaka po wypisie - Hanna Czajka
3. Standard oceny rozwoju psychoruchowego i zasady szczepień u dzieci z problemami neurologicznymi - Iwona Terczyńska, Ewa Emich-Widera, Dorota Dunin-Wąsowicz
4. Opieka i terapia rozwojowa dla wcześniaków i ich rodzin po wypisie ze szpitala (standard w zakresie fizjoterapii i logopedii) - Paweł Zawitkowski, Marcelina Przeździęk, Magdalena Bednarczyk, Liliana Klimont, Paulina Stobnicka-Stolarska, Dorota Dereń, Anna Dylewska, Aleksandra Kmita, Dorota Lipska, Paweł Solecki, Anna Szozda-Bugajska
5. Psychologiczna opieka poszpitalna dla dzieci urodzonych bardzo i skrajnie przedwcześnie - Grażyna Kmita, Agnieszka Maryniak, Mariola Bidzan, Maria Kaźmierczak, Magdalena Chrzan-Dętkoś, Paulina Pawlicka, Eliza Kiepura
6. Żywienie wcześniaka po wypisie ze szpitala - Janusz Książyk, Ryszard Lauterbach
7. Choroba refluksowa przełyku i wymioty u dziecka urodzonego przedwcześnie - Piotr Albrecht, Krzysztof Fyderek, Piotr Socha
8. Trudności z karmieniem dzieci urodzonych przedwcześnie i towarzyszące im problemy – standard nadzoru, diagnostyki i leczenia - Ewa Winnicka, Anna Wiernicka, Anna Rybak, Janusz Książyk, Piotr Socha
9. Opieka endokrynologiczna u dzieci urodzonych przedwcześnie - Beata Pyrżak, Anna Kucharska, Iwona Beń-Skowronek, Mieczysław Szalecki, Maria Szarras-Czapnik, Artur Bossowski
10. Profilaktyka zakażeń RSV - Ewa Helwich, Róża Borecka
11. Postępowanie po wypisie z oddziału noworodkowego dziecka z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną - Marek Kulus
12. Pacjent z nadciśnieniem płucnym w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej - Małgorzata Żuk
13. Standard opieki nad dzieckiem ryzyka kardiologicznego od okresu perinatalnego. Wybrane problemy kardiologiczne w opiece ambulatoryjnej powypisowej u wcześniaka i noworodka z małą masą ciała - Anna Turska-Kmieć, Wanda Kawalec
14. Standard powypisowej wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci urodzonych przedwcześnie i obserwowanych do końca 3. roku życia - Mieczysław Litwin
15. Standard powypisowej wczesnej diagnostyki przewlekłej choroby nerek u dzieci urodzonych przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży i obserwowanych do końca 3. roku życia - Mieczysław Litwin, Sylwester Prokurat
Cena: 80 zł

Poradnik żywienia niemowląt

„Poradnik żywienia niemowląt” to praktyczny suplement poruszający zagadnienie karmienia dzieci w 1. r.ż.

Autorzy:
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
dr n. med. Diana Kamińska
lek. Jędrzej Sarnecki
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
dr n. med. Monika Szychta

Spis treści:
1. Żywienie dziecka urodzonego o czasie
2. Żywienie dziecka urodzonego przedwcześnie
3. DHA, probiotyki i prebiotyki w żywieniu niemowląt
4. Profilaktyka alergii pokarmowej
5. Ulewania
6. Kolka niemowlęca
7. Zaparcie stolca
8. Wprowadzenie żywności uzupełniającej do diety niemowlęcia według aktualnych wytycznych ESPGHAN
Cena: 30 zł

Poradnik dyżuranta

„Poradnik dyżuranta – pediatria” to pozycja obowiązkowa w kieszeni fartucha każdego pediatry.

Każdy lekarz, który dyżuruje w lecznictwie zamkniętym lub otwartym, pracuje w SOR czy izbie przyjęć, z pewnością doceni ten poradnik. Będzie on bardzo przydatny również lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. „Poradnik dyżuranta – pediatria” to pozycja, która z powodzeniem może się ubiegać o miano „przyjaciela lekarza”, nie tylko na dyżurze − prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Poszczególne rozdziały zawierają instrukcje postępowania w stanach nagłych − od udzielenia pierwszej pomocy, wskazania do hospitalizacji po podanie nazw koniecznych leków i ich dawek w poszczególnych stanach chorobowych i grupach wiekowych dzieci. W poradniku umieszczono także poważne i kategoryczne zakazy oraz ostrzeżenia.
Uwagę czytelnika przyciągają teksty w czerwonych ramkach z napisem „Zapamiętaj!” czy „Uwaga!”.

Każdy rozdział przygotowano według przejrzystego schematu, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z poradnika.

41 autorów
43 tematy dotyczące nagłych problemów klinicznych
440 STRON PRAKTYCZNEJ WIEDZY W WERSJI KIESZONKOWEJ JUŻ W SPRZEDAŻY!
Cena: 99 zł

Spis treści
1. Anafilaksja - Marta Szwarc-Bronikowska, Anna Wieteska-Klimczak
2. Bezdech - Andrzej Piotrowski
3. Ból brzucha - Ludmiła Bacewicz
4. Ból w klatce piersiowej - Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Małgorzata Żuk, Grażyna Brzezińska-Rajszys,
5. Monika Kowalczyk-Domagała, Łucja Gorbacz-Mrowiec
6. Drgawki - Dariusz Chmielewski
7. Duszność - Milena Greczan, Małgorzata Piłat, Piotr Buda, Marek Migdał
8. Gorączka i zespoły uogólnionej reakcji zapalnej - Piotr Buda, Anna Wieteska-Klimczak
9. Hiperamonemia i inne nagłe stany metaboliczne - Dariusz Rokicki
10. Hiperglikemia, cukrzycowa kwasica ketonowa - Małgorzata Wajda-Cuszlag, Mieczysław Szalecki
11. Hipoglikemia - Dominika Jedlińska, Dariusz Gruszfeld
12. Hipokalcemia i przełom hiperkalcemiczny - Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
13. Inwazyjna choroba meningokokowa - Piotr Buda, Andrzej Piotrowski
14. Nagłe zatrzymanie krążenia - Andrzej Piotrowski
15. Niedoczynność kory nadnerczy - Elżbieta Moszczyńska
16. Niewydolność serca - Małgorzata Żuk, Anna Sądel-Wieczorek
17. Omdlenia - Małgorzata Żuk
18. Oparzenia przewodu pokarmowego - Marek Woynarowski
19. Ostra biegunka - Piotr Buda, Janusz Książyk
20. Ostra niewydolność nerek - Ryszard Grenda
21. Ostra niewydolność wątroby - Irena Jankowska, Piotr Socha
22. Ostre stany w onkologii i hematologii - Agnieszka Brożyna, Monika Drogosiewicz, Bożenna Dembowska-Bagińska
23. Ostre zaburzenia psychiczne - Maria Zielińska-Michałkiewicz
24. Pilne i nagłe stany przednadciśnieniowe - Łukasz Obrycki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
25. Połknięcia ciał obcych - Marek Woynarowski
26. Przetoczenia preparatów krwiopochodnych - Andrzej Piotrowski
27. Sedacja i analgezja - Andrzej Piotrowski
28. Sepsa - Andrzej Piotrowski
29. Tachy- i bradyarytmie - Katarzyna Bieganowska
30. Wstrząs - Andrzej Piotrowski
31. Wymioty - Diana Kamińska, Piotr Buda
32. Zaburzenia gospodarki potasowej - Piotr Buda, Janusz Książyk
33. Zaburzenia gospodarki sodowej i wody - Piotr Buda, Janusz Książyk
34. Zaburzenia świadomości - Piotr Buda
35. Zakrzepica centralnego dostępu naczyniowego - Mikołaj Danko, Katarzyna Tobota, Janusz Książyk
36. Zapalenie mózgu - Piotr Buda, Barbara Szal-Karkowska
37. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - Piotr Buda, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
38. Zatrucia - Ryszard Grenda
Dodatki
1. Lista kontrolna zleceń lekarskich - Piotr Buda
2. Przygotowanie do zabiegów operacyjnych - Piotr Buda
3. Modyfikacja dawkowania leków - Ryszard Grenda
4. Interakcje leków - Ryszard Grenda
5. Antybiotykoterapia w wybranych stanach nagłych - Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
6. Leki stosowane w wybranych stanach nagłych - Piotr Buda
Cena: 99 zł

Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji

Podręcznik "Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji" skierowany jest do lekarzy:

- gastroenterologów,
- gastroenterologów dziecięcych,
- pediatrów,
- lekarzy rodzinnych,
- internistów,

ale nie tylko - będzie idealnym źródłem informacji dla studentów poszukujących usystematyzowanej i aktualnej wiedzy!

89 wybitnych specjalistów!

556 stron aktualnej wiedzy!

Najlepsze recenzje:

- "Podręcznik „Gastroenterologia dziecięca” jest lekturą zalecaną do specjalizacji, ale z pewnością będzie także przydatny pediatrom i lekarzom rodzinnym. Autorzy stworzyli dzieło prezentujące aktualny stan wiedzy w bardzo ważnej dziedzinie medycyny, stanowiące godny polecenia materiał edukacyjny."

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

- "Imponujący jest wysiłek zespołu redakcyjnego, który potrafił wyważyć proporcje między różnymi działami i ze zbioru autorskich rozdziałów napisanych przez różnych specjalistów stworzył jednolity, nowoczesny podręcznik dla nowego pokolenia gastrologów dziecięcych. Mistrzostwo!

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

POLECAMY!

Zapraszamy do zakupu!
Cena: 149 zł

Żywienie dzieci - wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2013-2015

Opracowanie to powstało pod auspicjami Sekcji Żywieniowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Wybitni specjaliści opracowali dla Państwa wytyczne i stanowiska liczących się towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii (APP).
Cena: 30 zł

Poradnik Antybiotykoterapii

Wydanie III - poprawione i uaktualnione
Cena: 40 zł

Suplementacja diety - Wytyczne postępowania u dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

W naszym opracowaniu znajdą Państwo zarówno wiarygodne dane na temat suplementów,
ich właściwości, mechanizmów działania, jak i informacje o konkretnej, aktualnie
zalecanej podaży poszczególnych składników, których niedobór występuje w prawidłowej
diecie, w określonym wieku i stanie zdrowia. Wszystkie rozdziały zawierają najnowsze zalecenia
i wytyczne stosowania poszczególnych suplementów diety, niezbędnych do prawidłowego
rozwoju dzieci, poczynając od okresu życia płodowego.
Cena: 40 zł