Relacja z konferencji

8-9 marca br. w hotelu Sheraton w Warszawie od­była się już VII edycja konferencji „Standardy me­dyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycz­nej”. Tegoroczne spotkanie naukowe było wyjąt­kowe ze względu na jubileusz 20-lecia naszego wydawnictwa. 

Konferencja rozpoczęła się wykładem prof. Piotra Sochy – redaktora naczelnego Standardów Medycz­nych Pediatria − który w zwięzły sposób przedsta­wił historię SMP. Prof. Socha przypomniał, że ideą powstania czasopisma było przygotowanie ujedno­liconych standardów postępowania, rekomendacji, zaleceń w najczęstszych jednostkach klinicznych w pediatrii tak, aby mogły służyć zarówno leka­rzom przygotowującym się do egzaminu z pediatrii, jak i doświadczonym pediatrom jako źródło rzetel­nej wiedzy. Początkowa oferta wydawnictwa ewolu­owała – poza czasopismem rozpoczęliśmy wydawa­nie suplementów i książek, a od 7 lat rozpoznawal­ną częścią naszej działalności jest również corocz­na konferencja gromadząca pediatrów, neonatolo­gów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z ca­łej Polski. Tak było i tym razem. Podczas tegorocznej edycji go­ściliśmy prawie 500 uczestników. Prezentowane wy­kłady poświęcone diagnostyce oraz leczeniu nowo­rodków, niemowląt i dzieci starszych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w wy­darzeniu, a Sponsorom za okazane w czasie orga­nizacji wsparcie. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas kolejnej edycji naszej konferencji pozwolą przygotować następne spotkanie jeszcze lepiej.

Do zobaczenia za niecały rok – 6-7 marca 2020 r. – na VIII edycji „Standardów medycznych w prakty­ce neonatologicznej i pediatrycznej”.

Redakcja