Stany nagłe w onkologii i hematologii dziecięcej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Odsetek przeżyć pacjentów pediatrycznych z chorobą nowotworową uległ znaczącej poprawie nie tylko dzięki nowym możliwościom terapii przeciwnowotworowej,
lecz także w wyniku doskonalenia umiejętności opanowania stanów nagłych, zagrażających życiu. Do najczęstszych stanów nagłych zalicza
się: zespół lizy guza, hiperleukocytozę, leukostazę, zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny, nadciśnienie śródczaszkowe, zespół uciskowy
rdzenia kręgowego przez guz, zespół żyły głównej górnej i śródpiersia górnego oraz neutropeniczne zapalenie jelit. Stany nagłe w onkologii i hematologii
wymagają niezwłocznego podjęcia decyzji terapeutycznych mających na celu ustabilizowanie stanu pacjenta.
W niniejszej pracy opisano wybrane sytuacje kliniczne oraz zalecane w ich przypadku postępowanie terapeutyczne.

Abstract:

The survival rate in pediatric hematooncology has significantly improved, not only thanks to the new possibilities of anticancer therapy, but also due
to the improvement in controlling the life-threatening states of emergency. The most common emergencies include hiperleukocytosis, leukostasis,
tumor lysis syndrome, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion, increased intracranial pressure, spinal cord compression,
vena cava syndrome, superior mediastinal syndrome and neutropenic enterocolitis. The emergency states demand immediate therapeutic decisions
aimed at stabilizing the patient’s condition. This article describes a selection of clinical situations and their recommended treatment.author-image

Katarzyna Derwich

author-image

Paulina Szymańska