Profilaktyka zakażenia HIV po ekspozycji zawodowej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus, HIV) od 30 lat budzi wiele skrajnych emocji. Od czasu odkrycia
tego wirusa w 1983 r. osoby pracujące z pacjentami HIV(+) niezmiennie obawiają się zakażenia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Reakcje
takie zazwyczaj są nieadekwatne do ryzyka wynikającego z zaistniałej sytuacji. Podstawowym sposobem zapobiegania potencjalnej infekcji jest stosowanie
środków ochrony osobistej oraz procedur bezpieczeństwa (pojemników na zużyty sprzęt, odpowiedniej utylizacji odpadów). Jeśli mimo przestrzegania
zasad bezpieczeństwa dojdzie do kontaktu z materiałem zakaźnym, konieczne jest zastosowanie profilaktyki poekspozycyjnej (ang. post-exposure prophylaxis,
PEP), czyli przyjęcie leków antyretrowirusowych.

Abstract:

HIV infection for 30 years raises a lot of extreme emotions. Since the discovery of the human immunodeficiency virus HIV in 1983, people working with HIVinfected
patients has consistently worried about infection in the performance of work duties. Basal way to prevent potential infection is the use of personal
protective equipment and required safety procedures such as used medical equipment storage and utilization. If, despite of the safety precautions taken,
there is the contact with infectious material, the use of the post-exposure prophylaxis – antiretroviral treatment is a necessity.author-image

Ewa Pietraszkiewicz