Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prawidłowe żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach nagłych jest kluczowe, ponieważ w obliczu zdarzeń ekstremalnych (wojna, kataklizmy), związanych z brakiem stałego dostępu do pożywienia, ryzyko rozwoju chorób i śmierci w tych grupach populacyjnych jest istotnie wyższe. Problemy związane z żywieniem dzieci w sytuacjach kryzysowych dotyczą również krajów wysoko rozwiniętych, na co wskazują dane o braku przygotowania rozwiązań systemowych w odpowiedzi na napływ uchodźców do Europy w latach 2015-2016. Wytyczne operacyjne dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (ang. The Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in Emergencies, OG-IF-E) zostały po raz pierwszy opracowane przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci w Nagłych Sytuacjach w 2001 r. Wytyczne były dwukrotnie aktualizowane, najnowsza wersja (z 2017 r.) została opracowana we współpracy z przedstawicielami UNICEF, a prace były koordynowane przez ENN (Emergency Nutrition Network). Dokumenty te mają charakter uniwersalny, a nadrzędnym celem wszystkich zawartych w nich rekomendacji jest promocja i ochrona karmienia piersią oraz zapewnienie optymalnego żywienia wszystkim dzieciom, także karmionym mlekiem modyfikowanym. W artykule opisano najważniejsze zasady dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (ang. The Infant and Young Child Feeding in Emergencies, IYCF-E) i opatrzono je komentarzem polskich Ekspertów, który powstał w odpowiedzi na napływ do Polski matek i dzieci z Ukrainy wiosną 2022 r.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 433-443, DOI:10.17443/SMP2022.19.09

Abstract:

Adequate nutrition of infants and young children in emergency is crucial, because in the face of crisis (war, disasters), associated with lack of continuous access to food, the risk of disease development and death in these population groups is significantly higher. Problems related to child nutrition in emergencies also affect highly developed countries, as indicated by data on the lack of preparation of systemic solutions in response to the influx of refugees to Europe in 2015-2016. The Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in Emergencies (OG-IF-E) was first developed by the International Working Group on Infant and Young Child Nutrition in Emergencies in 2001. The guidelines have been updated twice, and the most recent version (2017) was developed in collaboration with UNICEF representatives and coordinated by the Emergency Nutrition Network (ENN). These documents are universal in nature, and the overarching goal of all the recommendations is to promote and protect breastfeeding and ensure optimal nutrition for all children, including those who are formula fed. This article describes the most important principles for Infant and Young Child Feeding in Emergencies (IYCF-E) and provides commentary by Polish experts, which was developed in response to the influx of Ukrainian mothers and children to Poland in spring 2022.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 433-443, DOI:10.17443/SMP2022.19.09author-image

Aleksandra Wesołowska

author-image

Agnieszka Bzikowska-Jura

author-image

Andrea Horvath

author-image

Natalia Dobrzycka

author-image

Anna Koronkiewicz-Wiórek

author-image

Magdalena Nehring-Gugulska

author-image

Michalina Bednarska

author-image

Monika Żukowska-Rubik

author-image

Małgorzata Gawrońska

author-image

Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

author-image

Barbara Królak-Olejnik

author-image

Jan Mazela

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka