Postępowanie z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi – kompendium dla pediatrów i lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zachowania samobójcze są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie, zwłaszcza wśród nastolatków i młodych dorosłych. Myśli samobójcze są jednym z przejawów zachowań samobójczych, najczęściej występujących u dzieci i adolescentów, a aż co trzecia osoba doświadczająca myśli samobójczych może planować samobójstwo. W związku z rozpowszechnieniem tego zjawiska niezwykle ważne jest, by również podczas wizyt u pediatry czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) możliwe było jak najwcześniejsze zidentyfikowanie pacjentów z myślami samobójczymi. Wykrywanie i prewencja przede wszystkim polegają na ocenie ryzyka samobójczego poprzez podjęcie rozmowy o samobójstwie. Do najważniejszych czynników ryzyka należą: uprzednie próby samobójcze, niedawne zakończenie hospitalizacji psychiatrycznej oraz epizod depresyjny. Wraz z oszacowaniem ryzyka konieczne jest rozważenie dalszych kroków zapewniających bezpieczeństwo młodemu pacjentowi, nawiązanie rozmowy edukującej pacjenta oraz opiekuna prawnego, a także ustalenie planu bezpieczeństwa. Ostatnim krokiem jest rzetelna dokumentacja przeprowadzonej wizyty.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 657-662

Abstract:

Suicidal behavior is one of the leading causes of death worldwide, especially among adolescents and young adults. Suicidal thoughts are one of the manifestations of suicidal behavior, most often occurring in children and adolescents, and as many as every third person experiencing suicidal thoughts may plan suicide. Due to the prevalence of this phenomenon, it is extremely important that, also in the context of visits to a pediatrician or primary care physician, it is possible to detect patients with suicidal thoughts as early as possible. First of all, detection and prevention is about assessing the risk of suicide by talking about suicide. The most important risk factors are: previous suicide attempts, recent completion of psychiatric hospitalization, and current depressive episode. Along with the risk assessment, it is necessary to consider further steps to ensure the safety of the young patient, establish an educative interview for the patient and the legal guardian, and implement a safety plan. The last step is thorough documentation of the visit.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 657-662


10 zł

author-image

Natalia Stasiowska