Prawa autorskie

 

Prawa autorskie

1. Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie Internetowym teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

3. Wykorzystywanie treści Serwisu Internetowego, a w szczególności:

a) utrwalanie;

b) zwielokrotnianie określoną techniką;

c) modyfikowanie;

d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych - z zastrzeżeniem § 4 ust. 17 lit. a) - odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.