Prawa autorskie

Prawa autorskie
1.    Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2.    Prawa majątkowe do zawartości Serwisu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej, przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Usługodawcy oraz osobom i podmiotom współpracującym z Usługodawcą. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu Internetowego bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy i/lub odpowiedniej osoby/podmiotu współpracującego z Usługodawcą jest zabronione.
3.    Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie Internetowym teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia, okładki, jak również ich treści oraz inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów i danych wymaga uzyskania zgody od uprawnionego podmiotu.
4.    Podmiotem autorskich praw majątkowych do plików elektronicznych jest Usługodawca. Zabrania się przekazywania przez Użytkowników udostępnionych im plików z Produktami osobom trzecim, kopiowania tych Produktów, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości, itp.
5.    Naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy naraża naruszającego na odpowiedzialność cywilnoprawną oraz może się wiązać dodatkowo z odpowiedzialnością karną. 
6.    Wykorzystywanie treści Serwisu Internetowego, a w szczególności:
a) utrwalanie;
b) zwielokrotnianie określoną techniką;
c) modyfikowanie;
d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych - z zastrzeżeniem użytku osobistego - odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.