Ochrona danych

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, jest Usługodawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę:

a) w zakresie niezbędnym do odpowiedniego funkcjonowania Serwisu Internetowego;

b) w celach marketingowych i statystycznych;

c) w celu reklamy, badania rynku bądź zachowań i preferencji Użytkowników.

1. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłoszony jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

2. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

3. W procesie rejestracji w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) dane osobowe do faktury jeśli odbiorcą jest firma.

1. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, uaktualniania i sprostowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi Serwisu Internetowego dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

2. Usługodawca może zweryfikować dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji. Usługodawca w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zgłoszonych danych lub tożsamości Użytkownika może zażądać potwierdzenia danych poprzez przesłanie podpisanego przez Użytkownika oświadczenia o prawdziwości danych bądź innych dokumentów.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

4. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zabezpieczeń, mających na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, m.in. poprzez:

a) uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu do danych osobowych Użytkowników;

b) udostępnienie systemu zarządzania treścią Serwisu Internetowego tylko autoryzowanym użytkownikom (redaktorom) i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci;

c) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;

d) zaszyfrowanie transmisji danych za pomocą klucza SSL.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych technicznych związanych z wizytami Użytkowników w Serwisie, np.:

a) adres IP;

b) źródło odwiedzin w Serwisie;

c) odwiedzane przez Użytkowników podstrony Serwisu Internetowego.

1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.

2. Poprzez podanie adresu e-mail Użytkownik zgadza się na:

a) otrzymywanie na podany adres informacji związanych z aktualnymi działaniami Serwisu Internetowego;

b) otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Usługodawcę oraz zleceniodawców i reklamodawców Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres anna.kosmala@standardy.pl

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu e-mail bądź też braku aktualizacji adresu e-mail w przypadku jego zmiany przez Użytkownika.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu Internetowego i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.