Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO: STANDARDY.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez "Media-Press" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również warunki sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego www.standardy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi.

Rozdział I
Postanowienia wstępne

Definicje

Pojęcie:
1.    Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika, wymagane dla świadczenia Usług w ramach Konta Użytkownika,  służące zabezpieczeniu dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
3.    Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4.    Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.
5.    Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz, przez Usługodawcę, po Rejestracji.
6.    Koszyk – oznacza element Serwisu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia.
7.    Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, stanowiące adres e-mail Użytkownika, wymagane wraz z Hasłem, do świadczenia usług w ramach Konta Użytkownika.
8.    Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
9.    Produkt – oznacza aktualnie dostępny w Serwisie Internetowym produkt w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym (np. ebook, e-wydanie) lub w postaci materialnej, w tym publikacje w postaci drukowanej.
10.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w ramach Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
11.    Reklama – oznacza informację o produkcie, towarze lub usłudze przekazana w formie: ulotki, próbki produktu, bilbordu, plakatu, slajdera, banera, reklamy w prasie lub książce oraz na stronie internetowej.
12.    Serwis Internetowy - oznacza serwis www.standardy.pl będący portalem internetowym należącym do Usługodawcy. Serwis jest portalem o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz handlowym skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem fachowej wiedzy na tematy medyczne lub zakupem produktów Usługodawcy (artykuły w wersji PDF, czasopisma, książki, udziały w konferencjach, sympozjach i szkoleniach) w sklepie internetowym.
13.    Strona Internetowa Serwisu Internetowego - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie standardy.pl.
14.    Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie i na czas określony postanowieniami Regulaminu.
15.    Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
16.    Usługi – oznacza świadczenia, narzędzia i produkty udostępniane Użytkownikom przez Usługodawcę, w tym publikacje wydawnicze (m.in. książki, czasopisma i prenumeratę) możliwe do zakupienia w Serwisie Internetowym. 
17.    Usługi marketingowe – oznacza działania polegające na przekazywaniu informacji i materiałów promocyjnych, reklamowych (reklama) o produktach, towarach i usługach.
18.    Usługodawca – oznacza Media-Press spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-381 Warszawa), ul. Powstańców Śląskich 26a, lok. 1, NIP: 5262368123, REGON: 016077504, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128502; będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
19.    Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu Internetowego. Przez pojęcie Użytkownika należy rozumieć zarówno zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego Użytkownika.
20.    Użytkownik uprawniony – oznacza osobę, która złożyła zgodne z prawdą oświadczenie o byciu osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi, do której zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001 Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) można kierować reklamę produktów leczniczych na receptę.

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
2.    Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu Internetowego, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług i Produktów swoich oraz usług i towarów innych podmiotów, w sposób i w formie stosowanej w sieci Internet oraz w materiałach drukowanych przez Usługodawcę w tym w książkach i czasopismach, które jednak nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani być sprzeczne z dobrymi obyczajami. 
4.    Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu Internetowego jest otwarty dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość połączenia się z siecią Internet. 
5.    Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie Konta w Serwisie Internetowym wymaga akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
6.    Nabywanie Produktów, w tym zawieranie Umów Sprzedaży wymaga założenia Konta przez użytkownika.
7.    Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w formie umożliwiającej jego pobranie, otworzenie i utrwalenie.
8.    Usługodawca stosuje Kodeks dobrych praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA  którego treść jest dostępna pod adresem: https://www.infarma.pl/assets/files/etyka/201902_Kodeks%20Dobrych%20Praktyk%20PL.pdf .

Rozdział II
Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 2
Ogólne zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1.    Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i 5 Regulaminu.
2.    Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3.    Dostęp do informacji zawartych w Serwisie Internetowym jest zróżnicowany w następujący sposób:
a) elementarne informacje są dostępne dla każdego Użytkownika Internetu;
b) niektóre podstrony Serwisu Internetowego standardy.pl są dostępne tylko po Rejestracji;
c) niektóre informacje zawarte na stronie Serwisu Internetowego są dostępne jedynie dla Użytkowników uprawnionych;
d) wybrane podstrony mogą być dostępne jedynie po dokonaniu przez Użytkownika odpowiedniej płatności za dostęp; informacja o konieczności dokonania płatności będzie przekazana Użytkownikowi w sposób jasny i nie budzący wątpliwości.
4.    Korzystanie z Serwisu Internetowego polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na nim treści dostępnych dla każdego Użytkownika nie wymaga Rejestracji i jest bezpłatne. W celu uzyskania dostępu do informacji i podstron dostępnych wyłącznie po Rejestracji niezbędne jest założenie Konta.
5.    Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
6.    Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający prawa lub  dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy bądź prawa Usługodawcy. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę, że jego aktywność w Serwisie Internetowym:
a)nie może być sprzeczna z podstawowymi normami kultury i z obowiązującymi przepisami prawa, a także niebezpieczna lub szkodliwa dla innych – oznacza to, że Użytkownik nie może przesyłać ani umieszczać w Serwisie Internetowym żadnych informacji czy wypowiedzi obscenicznych, nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, wzywających do nietolerancji, przemocy, okrucieństwa, nienawiści, czy naruszania prawa;
b) nie może naruszać praw innych Użytkowników Serwisu Internetowego, a w szczególności prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, oraz swobody wypowiedzi – oznacza to powstrzymanie się przez Użytkownika od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych, a także zbierania lub usuwania danych o innych Użytkownikach Serwisu Internetowego;
c) nie może naruszać zaufania do Usługodawcy oraz innych użytkowników Serwisu Internetowego – w szczególności Użytkownik nie może dostarczać informacji fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych mogących wyrządzić szkodę użytkownikom Serwisu Internetowego;
d) nie będzie stanowić działań mających na celu utrudnianie lub uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystania z Serwisu Internetowego czy w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi Internetowemu, np. poprzez przesyłanie wirusów bądź innych zaraźliwych programów, a także dostarczanie informacji lub materiałów, które mogą narazić Usługodawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia prawa miejscowego, krajowego albo międzynarodowego, włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, jak również prawa i tajemnice handlowe;
e) nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność komercyjną;
f) nie może być przez Użytkownika wykorzystywana do możliwości przesyłania materiałów do promowania własnej działalności komercyjnej bądź reklam bez wcześniejszej zgody Usługodawcy;
g) nie może służyć świadczeniu usług o charakterze medycznym w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza sprzedaży produktów medycznych i farmaceutycznych czy udzielaniu porad diagnostycznych.
7.    W przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 6 powyżej Usługodawca może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego.
8.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za próby świadczenia przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego jakichkolwiek usług o charakterze medycznym.
9.    Jeżeli Użytkownik uważa, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne zostały w jakikolwiek sposób naruszone w ramach Serwisu Internetowego, jest proszony o przesłanie zawiadomienia na adres e-mail standardy@standardy.pl.
10.    Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3
Warunki techniczne

1.    Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) komputer, tablet, telefon;
c) przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrom);
d) w przypadku pewnych elementów Serwisu Internetowego może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz Cookies.
2.    Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa bądź inne niezależne od Usługodawcy problemy techniczne, jak również w przypadkach określonych w § 7 Regulaminu możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu Internetowego. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu Internetowego.
§ 4
Zawarcie Umowy o świadczenia usług
1.    Korzystanie z Serwisu Internetowego polegające wyłączenie na przeglądaniu i odczytywaniu treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Umowa jest w takim przypadku zawierana każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu Internetowego, a jej treść określają postanowienia Regulaminu. 
2.    W celu skorzystania z podstron i Usług dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników niezbędne jest założenie Konta, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu. Zawarcie Umowy następuje w momencie założenia Konta Użytkownika.

§ 5
Rejestracja

1.    Rejestracja i utworzenie Konta są nieodpłatne.
2.    W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do korzystania z Usług dostępnych jedynie z poziomu Konta Użytkownika, w tym z Usług płatnych w Serwisie Internetowym.
3.    Dokonując rejestracji, Użytkownik dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu.
4.    W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.    W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
6.    Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto dostępowe do Serwisu Internetowego, przy czym tylko ten Użytkownik może z tych kont korzystać.
7.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.
8.    Użytkownik powinien, w miarę możliwości, dokonywać aktualizacji swoich danych. Brak aktualnych danych może spowodować ograniczenie dostępu do podstron przeznaczonych dla zarejestrowanego Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi lub nieprawdziwymi danymi.
9.    Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
b) zawarciem umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w postaci prowadzenia Konta Użytkownika na czas nieokreślony;
c) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a ponadto nie naruszają praw innych osób lub podmiotów, obowiązującego prawa lub prawnie chronionej tajemnicy;
d) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz dla celów statystycznych oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
10.    Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe, jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
11.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych lub danych naruszających prawa innych osób lub podmiotów, przepisy prawa lub prawnie chronioną tajemnicę.
12.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownikowi założone zostaje Konto Użytkownika.
13.    W dowolnym momencie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
14.    Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując Konto Użytkownika. 
15.    Usługodawca może ograniczyć lub wykluczyć dostęp do treści wymagających logowania, jeśli zachodzi przypuszczenie, iż Użytkownik w procesie rejestracji podał nieprawdziwe dane.
16.    Rejestracja w Serwisie Internetowym umożliwia dostęp do innych, wybranych serwisów internetowych prowadzonych przez Usługodawcę.
17.    Zasady zakupu poszczególnych Produktów Usługodawcy w Serwisie Internetowym są regulowane w Rozdziale III Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
18.    Użytkownik Serwisu Internetowego ma pełne prawo do korzystania z możliwości i Usług udostępnianych w Serwisie Internetowym, a w szczególności do:
a) przeglądania opublikowanych materiałów do użytku osobistego, nie związanego z działalnością zarobkową, oraz pobierania bezpłatnych dokumentów elektronicznych;
b) komentowania i oceniania udostępnionych w Serwisie Internetowym materiałów w zakresie udostępnionym przez Usługodawcę;
c) publikowania w Serwisie Internetowym własnych opracowań i innych materiałów w zakresie udostępnionym przez Usługodawcę.
19.    Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnych usług Serwisu Internetowego – za wyjątkiem usług płatnych, za które Użytkownik wniósł opłaty, a Usługodawca je przyjął.

§ 6
Zakres świadczonych usług

1.    Serwis Internetowy www.standardy.pl jest portalem o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz handlowym skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem fachowej wiedzy na tematy medyczne lub zakupem Produktów Usługodawcy (artykuły w wersji PDF, czasopisma, książki, udziały w konferencjach, sympozjach i szkoleniach) w sklepie internetowym. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy Usługę polegającą na udostępnianiu materiałów innym Użytkownikom.
2.    Usługodawca poprzez Serwis Internetowy świadczy Usługi polegające na sprzedaży m.in. książek, czasopism i prenumerat. Z uwagi na przeznaczenie udostępnianych treści i publikacji do podmiotów świadczących profesjonalnie usługi medyczne, zastrzega się, że Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą zawierać reklamy kierowane wyłącznie do Użytkowników uprawnionych nie będących Konsumentami.
3.    Usługi świadczone przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 1 powyżej są nieodpłatne z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe, płatne funkcje i Usługi oraz Produkty dostępne w Serwisie Internetowym są wyraźnie oznaczone i opisane.
4.    Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym, a Serwisem Internetowym.

§ 7
Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

1.    Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu Internetowego powodowanych:
a) modyfikacją, modernizacją, rozbudową lub konserwacją systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności siłą wyższą oraz działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę Hasła przez Użytkownika lub wejście w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie, jeśli utrata Hasła przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
4.    Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Dane publikowane w Serwisie Internetowym pochodzą z rzetelnych, wiarygodnych i sprawdzonych źródeł oraz są zgodne z najlepszą wiedzą pracowników i współpracowników Usługodawcy.
6.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie Internetowym były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
7.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, by unikać publikowania informacji bądź opinii mylących lub niedokładnych. Odpowiedzialność za informacje i opinie przekazywane w artykułach i ogłoszeniach publikowanych w Serwisie Internetowym spoczywa jednak wyłącznie na ich autorach, a Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje błędnych decyzji podjętych na ich podstawie.
8.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane złożeniem przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o byciu Użytkownikiem uprawnionym.

§ 8
Rozwiązanie Umowy

1.    Użytkownik, który dokonał Rejestracji może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, usunąć Konto Użytkownika zgłaszając takie żądanie Usługodawcy na adres e-mail standardy@standardy.pl z wskazaniem jakiego konta ono dotyczy. Po wysłaniu zgłoszenia usunięcia Konta Użytkownika, Konto Użytkownika jest blokowane, a Usługodawca usunie je w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy z ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
3.    Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług, zablokowania dostępu do Konta, a także rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
4.    Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji, wskazując jakiego Konta ono dotyczy.
5.    Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu Internetowego wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 9
Reklamacje

1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu Internetowego.
2.    Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy: standardy@standardy.pl
3.    Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
4.    Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika, powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym swój Login.

Rozdział III
Umowa Sprzedaży

§ 10
Zamówienie, zawarcie Umowy Sprzedaży

1.    Usługodawca umożliwia Użytkownikom w ramach Serwisu Internetowego zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją Produktów, w szczególności poprzez podanie opisu i informacji o cenie.
2.    Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera cenę jednostkową Produktu. 
3.    Zakup Produktów Usługodawcy odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka Klienta. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu pośrednictwem Serwisu Internetowego jest dokonanie Rejestracji, a w przypadku posiadania już Konta może to nastąpić po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.
4.    Usługodawca zastrzega prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego.
5.    Złożenie zamówienia wymaga w szczególności określenia Produktu dodanego do Koszyka, liczby sztuk, sposobu płatności i formy dostawy.
Zamówienia w Serwisie Internetowym można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
6.    Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które w dalszych krokach mogą podlegać zakupowi. W Koszyku można zmieniać ilość zamawianych Produktów oraz usuwać je z Koszyka.
7.    Po wprowadzeniu produktu do Koszyka Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść bezpośrednio do procedury sfinalizowania zakupów. Wprowadzenie Produktu do Koszyka nie oznacza automatycznego zakupu Produktu.
8.    Po kliknięciu w funkcji Koszyk opcji „Złóż zamówienie” Użytkownik w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane Użytkownika, sposób dostawy oraz sposób płatności. Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe, brak ich podania uniemożliwi zakup Produktów w ramach Serwisu Internetowego.
9.    Po realizacji procedury określonej w ustępie 8 powyżej Użytkownikowi ukaże się podsumowanie zakupów z wskazaniem w szczególności nazw i ilości Produktów, ich ceny jednostkowej, ceny łącznej i sposobu oraz kosztu dostawy. Jednocześnie Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu. 
10.    W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Użytkownik, po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zamówienia, powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zakupu. Wybierając ww. opcję Użytkownik będący Konsumentem oświadcza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
11.    Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności: płatność przelewem tradycyjnym lub płatność online (PayU). 
12.    W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia, a następnie na adres e-mail Użytkownika przekazywane są dalsze instrukcje. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności. 
13.    W przypadku wyboru płatności online, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności online PayU w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności dokonywane jest przez operatora zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej operatora płatności. 
14.    Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Usługodawcę., Przystąpienie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzone w następnej wiadomości e-mail.
15.    Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Usługodawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Użytkownika. W tym celu Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem.
16.    W razie błędów w zamówieniu lub w danych Użytkownika, Usługodawca podejmuje próbę skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Użytkownikiem lub niemożności poprawienia błędów, Usługodawca może anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika. W przypadku zapłacenia przez Użytkownika ceny Usługodawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
17.    Usługodawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności i dostępności Produktów, potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając wiadomość e-mail do Użytkownika. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Użytkowników będących Konsumentami. Z chwilą otrzymania niniejszej wiadomości e-mail pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. 
18.    Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia Usługodawca przesyła Użytkownikowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z Konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Użytkownikowi, który nie jest Konsumentem.
19.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym były dostępne. W razie przyjęcia przez Usługodawcę złożonego przez Użytkownika Zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny, Umowa Sprzedaży wygasa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez niego e-mail. W przypadku zapłacenia przez Użytkownika ceny Usługodawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy.
20.    Składając zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie Internetowym formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
21.    Użytkownicy żądający wystawienia faktury, zamawiający Produkt w postaci materialnej, wymagający wysyłki, mogą odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik nabywający Produkt, niewymagający wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, otrzymuje e-mailem fakturę w postaci pliku PDF. Akceptacja Regulaminu rozumiana jest jako zgoda w tym zakresie.

§ 11
Ceny Produktów

1.    Dla każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zakupu Produktu, a koszt ewentualnej dostawy jest określany przy dokonywaniu zamówienia.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu Internetowego informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany ceny do systemu informatycznego Serwisu Internetowego.

§ 12
Wysyłka i dostawa Produktów

1.    Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, w przypadku Produktów zakupionych w formie elektronicznej Użytkownik otrzyma dostęp do Produktu w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty dokonanej tytułem ceny Produktu, za wyjątkiem płatności dokonanych w dni wolne od pracy, wówczas Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi w następnym dniu roboczym. Użytkownik nie ponosi wówczas żadnych dodatkowych kosztów związanych z wysyłką Produktu.
2.    Produkty dostarczane jedynie w formie elektronicznej zostaną udostępnione Użytkownikowi będącemu Konsumentem po upływie terminu do odstąpienia od umowy przysługującego mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.; dalej: Ustawa o prawach konsumenta), chyba że Użytkownik ten oświadczy, iż wyraża zgodę, na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Stosownie do dyspozycji art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
3.    Do pobrania i czytania e-książek oraz e-wydań niezbędne jest posiadanie łącza internetowego, dowolnego komputera, czytnika/programu kompatybilnego z Adobe DRM. Dodatkowo informacje w zakresie stosowanych zabezpieczeń znajdują się w opisach poszczególnych Produktów.
4.    W przypadku zakupu Produktów utrwalonych w formie materialnej, Użytkownik składając zamówienie, dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród sposobów określonych przez Usługodawcę (za pośrednictwem kuriera).
5.    Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Produkt. Koszt ten podawany jest Użytkownikowi przy składaniu przez niego zamówienia. Koszt dostawy ponosi Użytkownik, chyba że Usługodawca określi to odmiennie w Serwisie Internetowym. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie dostawy na wskazany przez siebie adres.
6.    Usługodawca dokonuje wysyłki Produktu w terminie 48 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty tytułem ceny Produktu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
7.    Dostawa następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego, zgodnie z aktualną informacją udzielaną w Serwisie Internetowym w dacie składania zamówienia. Przeniesienie własności Produktu na Użytkownika następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

§ 13
Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów

1.    Usługodawca zobowiązany zapewnić Użytkownikowi Produkt bez wadi ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
2.    Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Użytkownikowi.
W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady.
W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie (rzeczy sprzedanej) w tej samej chwili.
3.    Jeśli Produkt ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunąć w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Usługodawca może odmówić żądaniu Użytkownika jeśli doprowadzenie Produktu wadliwego do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwy lub w porównaniu z innym możliwym sposobem wymagałby nadmiernych kosztów. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości dla Użytkownika wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru lub Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
4.    W przypadku prenumeraty reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia w terminie danego numeru objętej nią publikacji. W takim przypadku, po powiadomieniu przez Użytkownika Usługodawcy, brakujący egzemplarz jest wysyłany Użytkownikowi bez obciążania Użytkownika jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
5.    W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu zakupionego w formie elektronicznej, należy ją przesłać na adres e-mail: standardy@standardy.pl wraz dowodem jego zakupu. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu w formie materialnej, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres siedziby Usługodawcy. Produkt powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone elementy dodatkowe. Do przesyłki z Produktem Użytkownik zobowiązany jest dołączyć otrzymany rachunek dokumentujący zakup.
6.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres pocztowy: zamieszkania lub inny do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji i wskazanie daty wykrycia wady.
7.    Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika przy składaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Produktu za niezasadną, Usługodawca odsyła Produkt na adres podany przez Użytkownika.
8.    W przypadku gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oznacza to, iż jego żądania zostały uznane za uzasadnione.
9.    Jeżeli do Produktu dołączona jest gwarancja, Użytkownik może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.
10.    Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi sprzedanych Produktów jest wyłączona wobec Użytkowników nie będących Konsumentami.
11.    W przypadku sporu związanego z Umową Sprzedaży zawartą z Usługodawcą, w tym w zakresie reklamacji, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi. 

§ 14
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1.    Usługodawca przestrzega praw Konsumentów związanych z prawem odstąpienia od umowy, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta.
2.    Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu, w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu Konsumentowi (objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika), a w przypadku Produktu dostarczanego osobno, partiami lub w częściach: od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa Sprzedaży dotyczy regularnego dostarczania Produktów przez czas oznaczony (np. w przypadku zamówienia prenumeraty) od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
3.    Do zachowania terminu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
4.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres siedziby Usługodawcy), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: standardy@standardy.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważana jest ona za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu otrzymanych świadczeń zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta i poniższymi postanowieniami Regulaminu.
6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres siedziby Usługodawcy. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Produktu przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkt powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Produktem elementy dodatkowe. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „ZWROT”.
7.    Usługodawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu dostępny w ramach Serwisu Internetowego, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.    Zwrot płatności, o których mowa w ustępie powyżej, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
9.    Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
10.    Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadkach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta, w tym w szczególności:
1) jeżeli Usługodawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
2) do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy Sprzedaży prenumeraty;
3) do umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§ 15
Komunikacja z Usługodawcą

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, reklamacji, jak również inne wątpliwości Użytkownik może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami Usługodawcy pod numerem telefonu: +48 224871280 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: standardy@standardy.pl.

Rozdział IV
Ochrona własności intelektualnej

§ 16
Prawa autorskie

1.    Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2.    Prawa majątkowe do zawartości Serwisu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej, przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Usługodawcy oraz osobom i podmiotom współpracującym z Usługodawcą. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu Internetowego bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy i/lub odpowiedniej osoby/podmiotu współpracującego z Usługodawcą jest zabronione.
3.    Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie Internetowym teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia, okładki, jak również ich treści oraz inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów i danych wymaga uzyskania zgody od uprawnionego podmiotu.
4.    Podmiotem autorskich praw majątkowych do plików elektronicznych jest Usługodawca. Zabrania się przekazywania przez Użytkowników udostępnionych im plików z Produktami osobom trzecim, kopiowania tych Produktów, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości, itp.
5.    Naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy naraża naruszającego na odpowiedzialność cywilnoprawną oraz może się wiązać dodatkowo z odpowiedzialnością karną. 
6.    Wykorzystywanie treści Serwisu Internetowego, a w szczególności:
a) utrwalanie;
b) zwielokrotnianie określoną techniką;
c) modyfikowanie;
d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych - z zastrzeżeniem użytku osobistego - odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.

Rozdział V
Dane osobowe Użytkowników

§ 17
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień, a także w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej Umowy lub Umowy Sprzedaży jest Usługodawca.
2.    Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie, bądź wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę:
a) w zakresie niezbędnym do odpowiedniego funkcjonowania Serwisu Internetowego;
b) w celach marketingowych i statystycznych;
c) w celu reklamy, badania rynku bądź zachowań i preferencji Użytkowników.
d) w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
3.    Jako administrator danych będący przedsiębiorcą Usługodawca ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu.
4.    Jako przedsiębiorca Usługodawca prowadzi także księgi rachunkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
5.    Jednym ze sposobów przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że w oparciu o informacje o Użytkowniku można tworzyć profile preferencji i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać treści jakie otrzymuje Użytkownik.
6.    Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a)    dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne, informatyczne, teleinformatyczne oraz organizacyjne;
b)    dostawcom usług prawnych, doradczych i księgowych;
c)    usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora tj. przewoźnikom / dostawcom/ kurierom.
7.    Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu wycofania zgody na ten cel przetwarzania. Jeżeli dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń,  Usługodawca przetwarza dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8.    Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
9.    W procesie Rejestracji w Serwisie Internetowym Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) telefon kontaktowy;
d) adres e-mail;
e) dane osobowe do faktury jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą.
10.    Usługodawca może zweryfikować dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji. Usługodawca w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zgłoszonych danych lub tożsamości Użytkownika może zażądać potwierdzenia danych poprzez przesłanie podpisanego przez Użytkownika oświadczenia o prawdziwości danych bądź innych dokumentów.
11.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.
12.    Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
13.    Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zabezpieczeń, mających na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, m.in. poprzez:
a) uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu do danych osobowych Użytkowników;
b) udostępnienie systemu zarządzania treścią Serwisu Internetowego tylko autoryzowanym użytkownikom (redaktorom) i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci;
c) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
d) zaszyfrowanie transmisji danych za pomocą SSL.
14.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych technicznych związanych z wizytami Użytkowników w Serwisie, np.:
a) adres IP;
b) źródła odwiedzin w Serwisie;
c) odwiedzanych przez Użytkowników podstron Serwisu Internetowego.
15.    Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.
16.    Poprzez podanie adresu e-mail Użytkownik zgadza się na:
a) otrzymywanie na podany adres informacji związanych z aktualnymi działaniami Serwisu Internetowego;
b) otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Usługodawcę oraz zleceniodawców i reklamodawców Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17.    Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest pod adresem: iod@standardy.pl lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@standardy.pl.
18.    Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w przeszłości.
19.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu e-mail bądź też braku aktualizacji adresu e-mail w przypadku jego zmiany przez Użytkownika.
20.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu Internetowego i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
21.    Poprzez podanie adresu zamieszkania lub adresu do faktury, Użytkownik wyraża zgodzę na: 
a)    otrzymywanie na podany adres informacji marketingowych i reklamowych oraz handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Usługodawcę oraz zleceniodawców i reklamodawców Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b)    wysyłkę produktów zamówionych przez Serwis Internetowy.
22.    Jako administrator danych osobowych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi prawo do:
a)    dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 15, 16, 17 i 18 RODO);
b)    przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO);
23.    Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein).
24.    Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Usługodawcy sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Ilona Kuzian iod@standardy.pl. Usługodawca będzie wówczas zobowiązany do zakończenia przetwarzania/przenoszenia danych osobowych, chyba że wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według przepisów prawa uważa się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników.
25.    Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 18
Pliki „Cookies”

1.    Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
2.    Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto Użytkownika w pliku „cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Użytkownika.
3.    Usługodawca dodatkowo stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznych.
4.    Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu Internetowego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 19
Zmiana Regulaminu

1.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów, czy też w przypadku zmian w zakresie dokonywania zamówień, w tym płatności oraz reklamacji.
3.    Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie treści Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji w tym przedmiocie wraz z zestawieniem zmian Regulaminu o utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego.
4.    Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji w tym przedmiocie wraz z zestawieniem zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
5.    Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym od dnia poinformowania Usługodawcy poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy drogą elektroniczną na adres standardy@standardy.pl. Prawo to przysługuje Użytkownikowi do dnia wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu.
6.    Do Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej Umowy. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7.    Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, w szczególności adresu Usługodawcy oraz wskazanych w Regulaminie danych kontaktowych.
8.    Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała możliwe jak najbliżej intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy i są skuteczne.

§ 20
Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej – za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
2.    Wszelkie pytania oraz wątpliwości mogą być zgłaszane na adres: standardy@standardy.pl.
3.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu, świadczenia Usług oraz Umów Sprzedaży jest prawo polskie, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.