Zasady publikacji i recenzji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady publikacji, recenzji oraz zasady etyczne prac publikowanych w czasopiśmie „Standardy Medyczne Pediatria”, zgodnie z Publication Ethics and Malpractice

 

 

Statement requirements

1. Zespół redakcyjny „Standardów Medycznych Pediatria” W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

 • redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (p.socha@ipczd.pl) − Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

 • zastępca redaktora naczelnego: dr n.med. Łukasz Obrycki (l.obrycki@ipczd.pl) – Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

 • koordynator naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (m.litwin@ipczd.pl) − Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

 • redaktor: lek. Jędrzej Sarnecki (jedrzej.sarnecki@standardy.pl) – Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

 • sekretarz redakcji: Jacek Kuczyński (jkuczynski@standardy.pl);

 • korektor: Katarzyna Sosnowicz (katarzyna.sosnowicz@standardy.pl).

2. Wydawca i właściciel czasopisma
Czasopismo „Standardy Medyczne” jest własnością wydawnictwa Media-Press sp. z o.o. Adres

siedziby wydawnictwa: Warszawa 01-381, ul. Powstańców śląskich 26a. Dane wydawnictwa oraz osoby kontaktowe zamieszczone są na stronie www.standardy.pl w zakładce Kontakt oraz w stopce strony.

3. Nazwa czasopisma

Głównym tytułem czasopisma jest człon „Standardy Medyczne” z określeniem poszczególnych obszarów tematycznych. Nasze czasopisma to:

10. Zasady archiwizacji nadesłanych prac

W przypadku gdy czasopismo przestanie się ukazywać, wszystkie treści będą przechowywane/archiwizowane na serwerach wydawnictwa Media-Press sp. z o.o. Wszystkie treści opublikowane są dostępne jako reprodukcja cyfrowa w czytelniach Biblioteki Narodowej.

Zasady publikacji

1. W „Standardach Medycznych Pediatria” prezentowane są:

 • publikacje o charakterze zaleceń postępowania opracowane przez Grupy Robocze Towarzystw Naukowych, grupy eksperckie lub jako standardy eksperckie;

 • prace oryginalne o charakterze kliniczno-naukowym, w tym preferowane prace prezentujące pełne i wstępne wyniki badań w ramach grantów instytucjonalnych, MNiSW, statutowych itp.;

 • artykuły poglądowe;

 • metaanalizy i systematyczne przeglądy piśmiennictwa;

 • doniesienia naukowe;

• opisy przypadków klinicznych.

2. Zakres merytoryczny

Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia ogólnopediatryczne (w tym z zakresu specjalizacji szczegółowych), psychologii klinicznej, organizacji opieki zdrowotnej, prawa, etyki medycyny itp. Oryginalne publikacje stanowią cenny wkład w rozwój i uaktualnienie wiedzy medycznej. Adresatem prezentowanych artykułów są zwłaszcza pediatrzy pracujący w ośrodkach każdego szczebla referencyjności, lekarze rodzinni, neonatolodzy, specjaliści nauk pokrewnych, a także studenci kierunków medycznych.

3. Wymagania formalno-prawne

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • praca nie była wcześniej publikowana;

 • wszyscy autorzy zaakceptowali ostateczną formę artykułu i wyrażają zgodą na jego publikację

  w „Standardach Medycznych Pediatria” oraz na stronach internetowych czasopisma;

 • stosowne badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji Bioetycznej oraz

  lokalnego ustawodawstwa;

 • w czasie badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami zawartymi w

  Konwencji Helsińskiej.

  Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na wykorzystanie tych materiałów u autorów pracy i w wydawnictwie, gdzie zostały opublikowane (redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dopełnienie tych formalności).

  Jeżeli badanie było sponsorowane lub współfinansowane, należy umieścić informację o źródle finansowania (np. badanie kliniczne, grant statutowy, instytucjonalny, MNiSW lub inne).

Nadesłane prace podlegają anonimowej ocenie przez przynajmniej dwóch recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia komentarza redakcyjnego.

4. Przygotowanie artykułu

 • Dopuszczalnym formatem elektronicznych plików tekstowych jest .doc (kompatybilny z WinWord).

 • Format pdf nie jest akceptowany.

 • Objętość pracy nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, w szczególnych sytuacjach

  redakcja może jednak zwiększyć limit stron.

 • Prace powinny być pisane w formacie A4, z podwójnymi odstępami między wierszami, czcionką

  o wymiarze 12 punktów, z zachowaniem marginesów 2,5 cm z obu stron.

 • Strony należy numerować kolejno, rozpoczynając od strony tytułowej.

 • Propozycje wyróźnienia tekstu należy zaznaczyć pismem pogrubionym (bold).

 • Dopuszcza się używanie ogólnie przyjętych międzynarodowych skrótów medycznych,

  wytłumaczenie ich pełnej nazwy powinno znaleźć się przy pierwszym ukazaniu się w treści artykułu.

• Przygotowanie piśmiennictwa, rycin i tabel – patrz dalej w tekście.

5. Układ pracy

Tekst publikacji powinien składać się z następujących działów – każdy rozpoczynający się na nowej stronie A4:

 • strona tytułowa;

 • streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;

 • główne tezy artykułu;

 • tekst artykułu;

 • kompendium;

 • podziękowania;

 • piśmiennictwo;

 • opisy tabel i rycin;

 • ryciny, zdjęcia i tabele.

6. Strona tytułowa

Na pierwszej stronie powinny się znależć:

 • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;

 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy wraz z tytułem naukowym, numerem afiliacji

  w formie cyfr arabskich oraz literami odpowiadającymi kryterium autorstwa pracy (patrz:

  Autorstwo manuskryptu);

 • nazwa ośrodka, z którego pochodzą autorzy pracy, poprzedzona odpowiednim numerem

  afiliacji;

 • adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym niezbędny adres mailowy);

 • informacja o źródle zewnętrznego finansowania badania, jeżeli takie miało miejsce.

  7. Autorstwo manuskryptu

  W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora kolejność autorów powinna odzwierciedlać merytoryczny wkład i stopień odpowiedzialności za przygotowanie publikacji. Na stronie tytułowej, przy nazwiskach poszczególnych autorów, należy określić formę ich udziału w pracy/badaniu wg poniższej klasyfikacji:

  A – opracowanie koncepcji badania/pracy naukowej; B – zestawienie danych;
  C – analiza i interpretacja danych;
  D – analiza statystyczna;

  E – napisanie artykułu;
  F – merytoryczna recenzja artykułu;
  G – nadzór nad ostateczną wersją artykułu; H – inne – wymienić.

8. Streszczenie

Na drugiej stronie artykułu powinno znajdować się streszczenie pracy w języku polskim oraz abstrakt w języku angielskim (abstract) zawierające zwięzły opis omawianego zagadnienia. W pracach oryginalnych należy zastosować podział streszczenia na: cel (objectives), materiały i metody (materials and methods), wyniki (results) i wnioski (conclusions). Streszczenie nie może przekraczać 250 słów (prace oryginalne) lub 150 (prace poglądowe).

9. Słowa kluczowe

Pod streszczeniem na drugiej stronie należy umieścić słowa kluczowe (3-5) w języku polskim oraz angielskim, w zgodzie z ogólnie przyjętą nomenklaturą Medical Subject Headings Index Medicus (wytyczne dostępne na stronie http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Redakcja zastrzega sobie prawo doboru słów kluczowych.

10. Tekst artykułu

W pracach oryginalnych zalecany jest układ strukturalny artykułu z podziałem na: wstęp, cel, materiały i metody, wyniki, dyskusja i wnioski. W pracach poglądowych, opisach przypadków można zastosować inny układ podrozdziałów.

11. Podziękowania

Dopuszcza się miejsce na podziękowania pod tekstem artykułu, powinny one dotyczyć wyłącznie osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do przeprowadzenia obserwacji/badania.

12. Piśmiennictwo

 • Piśmiennictwo powinno być ułożone w kolejności cytowania – należy je umieszczać wyłącznie na końcu dokumentu.

 • Odnośniki do pozycji piśmiennictwa w tekście należy wpisywać w skrypcie górnym, np.: 1, lub w nawiasach kwadratowych, jeżeli zachodzi potrzeba użycia więcej niż jednego odnośnika, np.: [1, 2, 5]; nie należy mieszać obu sposobów.

 • Liczba cytowanych prac nie może przekraczać 30 (prace oryginalne i poglądowe) oraz 10 (opisy przypadków). W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest większa liczba cytowań.

 • Przy tworzeniu publikacji zalecane jest korzystanie z piśmiennictwa spełniającego wymogi

  Evidence Based Medicine.

 • Przy cytowaniu pozycji artykułów z czasopism należy podać nazwiska wraz z inicjałami imion

  pierwszych 3 autorów pracy (przy większej liczbie autorów dodaje się wyrażenie „i wsp.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma wg Index Medicus, rok wydania, numer tomu (rocznika) i strony zajęte przez artykuł.
  Przykład: Bassotti G, Sietchiping-Nzepa F, de Roberto G i wsp. Psuedo-pseudo-

  obstruction. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:1039-1041.

 • Cytowanie rozdziałów z książek powinno zawierać: autora rozdziału, tytuł rozdziału, a następnie

  po „W:” autora (redaktora) książki, tytuł całości, miejsce wydania, nazwę wydawcy, rok wydania, strony zajęte przez cytowanie.
  Przykład: Cook HW. Fatty acid desaturation and chain elongation in eucaryotes. W: Vance DE, Vance J (red.). Biochemistry of lipids, lipoproteins and membranes. Amsterdam, Elsevier Science Publishers B. V. 1991;141-168.

13. Ryciny i tabele

 • Grafikę i ryciny należy dostarczyć w postaci oddzielnych plików, o rozdzielczości 300 dpi, w formatach: jpeg, bmp, tiff, eps; tabele – w oddzielnych plikach doc lub xls; uwaga: słaba jakość techniczna elementów graficznych może być podstawą do ich odrzucenia.

 • W tekście należy zaznaczyć miejsce rycin, zdjęć i tabel, ponumerować je oraz redagować na oddzielnej stronie formatu A4 pt. „Opis rycin i tabel”.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo tworzenia lub korekty wykresów na podstawie załączonych

danych.

14. Nadsyłanie prac

Zachęcamy do publikacji prac w „Standardach Medycznych Pediatria”. Prace przygotowane zgodnie z ww. zasadami prosimy wysyłać:

 • drogą internetową na adres: standardy@standardy.pl lub

 • listownie na nośniku CD/DVD-ROM na adres pocztowy:

  „Standardy Medyczne”, ul. Powstańców śląskich 26a, 01-381 Warszawa.

15. Przeniesienie praw autorskich

• Po akceptacji wszystkie opublikowane artykuły stają się stałą własnością Media-Press sp. z o.o., wydawcy „Standardów Medycznych”, i nie mogą być publikowane w żadnym innym czasopiśmie bez pisemnej zgody wydawnictwa.

Redakcja nie zwraca nadesłanych prac.

Zasady recenzji prac w czasopiśmie „Standardy Medyczne Pediatria”

4. Informuję, że finansowanie artykułu (należy podkreślić wybraną opcję):

 1. Oświadczam, że w czasie badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami

  zawartymi w Konwencji Helsinskiej.

 2. Oświadczam, że stosowane badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji

  Bioetycznej oraz lokalnego ustawodawstwa (prosimy o podanie numeru i daty zgody

  odpowiedniej Komisji Bioetycznej) ...................................................

Data ...................................Podpis ..................................................