O wydawnictwie

Misją czasopisma Standardy Medyczne Pediatria jest prezentowanie postępów nauk medycznych oraz rozpowszechnianie zasad postępowanie diagnostycznego i leczniczego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, standardy i wytyczne oraz stanowiska ekspertów. 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Profilaktyka Zdrowotna jest prezentowanie tematyki profilaktyki zdrowotnej pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej, przy założeniu że jest ona jedną z podstawowych składowych opieki medycznej.

Misją czasopisma Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej jest promowanie poprzez doświadczenia naukowe i kliniczne postępu oraz jak najwyższych standardów diagnostyki i leczenia chirurgicznego dzieci.