Kryteria Rzymskie IV (2016) – aktualne wytyczne rozpoznawania i leczenia czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego nazywamy dolegliwości, których nie można wytłumaczyć wykrywalnymi w badaniach dodatkowych
nieprawidłowościami strukturalnymi lub biochemicznymi. Definicje i kryteria rozpoznawania tych chorób zebrano w opracowaniu nazwanym Kryteriami Rzymskimi, którego aktualna edycja to tzw. Kryteria Rzymskie IV, opublikowane w 2016 r. Niniejsze opracowanie przedstawia najnowszą klasyfikację czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego. Omówiono kryteria rozpoznawania i zasady leczenia najczęściej występujących zespołów chorobowych oraz najważniejsze zmiany dokonane w porównaniu z Kryteriami Rzymskimi III.

Abstract:

Functional gastrointestinal disorders are symptoms, that are not explained by structural or biochemical abnormalities. Definitions and diagnostic criteria
were collected in publication of Rome criteria. The current edition, Rome IV, was published in 2016. The paper presents the new classification of pediatric functional gastrointestinal disorders. Diagnostic criteria and treatment of the most frequent syndromes were discussed. The differences and most important changes made in comparison to previous Rome III criteria were underlined.author-image

Jarosław Kwiecień