Diagnostyka obrazowa nowotworów złośliwych nerek u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Najczęstszym pierwotnym nowotworem złośliwym nerek u dzieci jest nerczak zarodkowy (guz Wilmsa, nephroblastoma). Do innych, znacznie rzadszych typów histologicznych pierwotnych nowotworów nerek wieku dziecięcego należą: mięsak jasnokomórkowy, guz rabdoidny, rak nerkowokomórkowy. Techniki obrazowania stosowane w diagnostyce tych nowotworów to ultrasonografia, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny jamy brzusznej. W artykule scharakteryzowano obraz radiologiczny nowotworów złośliwych nerek u dzieci z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej. Opisano wydolność różnych technik obrazowania oraz zasady zlecania badań diagnostyki obrazowej w tych przypadkach. Tekst zilustrowano obrazami radiologicznymi z własnej praktyki diagnostycznej. 

Abstract:

Nephroblastoma (Wilms Tumor) is the most common malignant neoplasm of the kidney in the childhood. Clear cell sarcoma, rhabdoid tumour and renal cell carcinoma are significantly less frequent histological types of malignant renal tumors in paediatric population. Abdominal ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance are used for clinical imaging in these patients. In this paper we discuss radiological images of childhood renal malignant tumors, including their differential diagnosis as well as accuracy of different 
 imaging techniques. Practical rules for the choice of radiological techniques in these patients are also provided. The text is illustrated with radiological images. author-image

Dominika Liszka

author-image

Marta Marek

author-image

Ewa Kluczewska