COVID-19 u dzieci – przegląd aktualnego piśmiennictwa


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Podatność na zakażenie SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) oraz jego przebieg zależą od wieku pacjenta oraz dodatkowych
czynników ryzyka, takich jak otyłość czy inne choroby przewlekłe. Na ogół dzieci chorują na COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) łagodnie, a poważne
powikłania są u nich rzadko spotykane. Zdecydowana większość przypadków wymaga jedynie obserwacji oraz ewentualnie leczenia objawowego w warunkach
ambulatoryjnych. Wskazania do hospitalizacji obejmują przede wszystkim cechy niewydolności oddechowej lub podejrzenie powikłań takich jak
zapalenie mięśnia sercowego czy wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (ang. paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS/multisystem inflammatory
syndrome in children, MIS-C). W artykule omówiono aktualne zasady postępowania w COVID-19 u dzieci na podstawie przeglądu aktualnej literatury
medycznej.

Abstract:

Susceptibility to SARS-CoV-2 infection and its course depends on age and additional risk factors, such as obesity or the presence of other chronic diseases.
COVID-19 in children is usually mild, and serious complications are rare in this population. The vast majority of cases require only observation in an outpatient
setting and symptomatic treatment. Indications for hospitalization include signs of respiratory failure or suspected complications, such as myocarditis
or multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). This article discusses the current management of COVID-19 in children based on a review
of medical literature.author-image

Leszek Szenborn

author-image

Kamila Maria Ludwikowska

author-image

Agnieszka Matkowska-Kocjan