Trudności w leczeniu wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii u noworodka urodzonego przedwcześnie – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono przypadek noworodka urodzonego przedwcześnie z rozpoznanym postnatalnie, objawowym, wrodzonym zakażeniem wirusem cytomegalii (ang. congenital Cytomegalovirus, cCMV) z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Wrodzone objawowe zakażenie wirusem cytomegalii z uwagi na odległe następstwa, takie jak zaburzenia neurorozwojowe i niedosłuch, wymaga wczesnego rozpoznania i rozpoczęcia leczenia. Walgancyklowir jest lekiem z wyboru stosowanym w terapii objawowego wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii. Monitorowanie stężenia leku we
krwi umożliwia dostosowanie dawki, aby osiągnąć efekt terapeutyczny przy możliwie niskim ryzyku rozwinięcia skutków ubocznych.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 366-371

Abstract:

This article presents a case report of a preterm newborn with postnatal diagnosis of symptomatic congenital cytomegalovirus infection with involvement of central nervous system. Congenital cytomegalovirus infection due to long-term consequences, such as neurodevelopmental disorders and hearing loss requires early diagnosis and treatment. Valgancyclovir is a drug of choice for treating symptomatic congenital CMV infection. Monitoring drug concentration in blood allows dose adjustment for the best therapeutic effect and lowest risk of side effects.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 366-371


12 zł

author-image

Claudia Sosnowska

author-image

Natalia Brunets

author-image

Justyna Czech-Kowalska