Technika i warunki wykonywania szczepień


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Technika i warunki wykonywania szczepień – szerokopojmowane – mają istotne znaczenie dla osiągnięciawłaściwych rezultatów tych działań, to jest wytworzeniaprawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu orazminimalizacji niepożądanych odczynów poszczepiennych.Szczególnie istotne jest to, że szczepienia są rutynowymii powszechnymi zabiegami medycznymi, związanymi z bólemi stresem, które nieodłącznie towarzyszą dzieciom i ichrodzicom podczas pierwszych lat życia. Z tego względumożliwe jest wprowadzenie szeregu procedur, których celembędzie redukcja tych nieprzyjemnych doznań. Proceduryte obejmują znieczulenia miejscowe, podawanie przedszczepieniem słodkich płynów, karmienie piersią w trakcieszczepienia czy też odwracanie uwagi dziecka poprzez zabawęlub hipnozę. Udowodniono, że zaledwie 1% dzieciotrzymuje jakiekolwiek środki farmakologiczne w celu eliminacjibólu podczas szczepienia1. Według danych ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia corocznie wykonywanych jest 12bilionów iniekcji, z tego około 5% to szczepienia u dzieci,a typy podawanych szczepionek wiążą się z regionalnymwystępowaniem chorób, sytuacją ekonomiczną danegokraju i priorytetami jego polityki zdrowotnej. Przykładowo,kanadyjski program szczepień obejmuje 17 jednostekchorobowych, a w okresie do osiągnięcia wieku szkolnegodzieci w tym kraju otrzymują po 20 iniekcji2. W USA w tymsamym okresie dziecko otrzymuje 14 różnych szczepionek,do 5 zastrzyków podczas jednej wizyty, co daje w sumie 26ukłuć3. Biorąc pod uwagę wszystkie szczepienia obowiązkowei zalecane w okresie pierwszych 2 lat życia, polskiedziecko może otrzymać do 27 zastrzyków.

Abstract:

Generally techniques and conditions have importantmeaning for proper effect of the vaccination – a goodimmunological response of the organism and minimalizationof adverse events following immunization. Particularlyimportant is the fact that vaccinations are commonand routine procedures inextricably connectedwith pain and stress in children and parents. Thereforeit is possible to introduce many procedures, which canreduce the unpleasant feelings, e.g. regional anesthesia,sweet drinks before vaccination, breast-feeding duringimmunization or child-directed distraction. It has beenproved that only 1% of children obtain pharmacologicalagents to reduce the pain during vaccination. Accordingto WHO, 12 billion injections are administrated in theworld every year – about 5% are children immunizations.Types of administrated vaccines are connectedwith regional epidemiological situation, economicalsituation of the area and health politics priorities. Forexample children in Canada are vaccinated against 17diseases and get 20 injections before school age. In USAin the same period child gets 14 different vaccines, up to5 shots during one visit and 26 injections in general. InPoland a child can get 27 injections during first 2 yearsof life, containing both compulsory and recommendedvaccines.author-image

dr Hanna Czajka