Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obraz kliniczny, przebieg i leczenie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)jest najczęstszą zapalną artropatią w wieku rozwojowym.Charakteryzuje się przewlekłym zapaleniemstawów, rozpoczynającym się przed 16. r.ż. i trwającymco najmniej 6 tygodni. Przyczyna choroby jestnieznana, a główną rolę w patogenezie MIZS grają cytokinyprozapalne, jak czynnik martwicy nowotworów(TNF) i interleukina 1. Obecnie obowiązująca klasyfikacjaobejmuje 6 typów początku choroby. Przebiegkliniczny jest różny i może prowadzić do poważnychnastępstw. Leczenie zależy od postaci i aktywnościchoroby.W artykule przedstawiono klasyfikację, kryteria diagnostyczne,obraz kliniczny, przebieg i współczesnemetody leczenia.

Abstract:

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most commoninflammatory arthropathy in childhood. It is characterizedby persistent joint inflammation. The onset of thedisease is before the age of 16, arthritis lasts for more 6weeks and its causes are unknown. The main role in thepathogenesis of JIA play the proinflammatory cytokineslike tumor necrosis factor and interleukin 1.The present classification consists of six types of thedisease’s onset. The course of the disease varies andcan lead to several complications. The plan of therapeuticmanagement depends on the form of the diseaseand its activity.The article presents classification, diagnostic criteria,clinical picture, course and present therapeuticmethods in JIA.author-image

prof. dr hab. Anna M. Romicka