Leczenie objawowe zakażeń układu oddechowego w świetle medycyny opartej na faktach


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono zasady objawowego leczeniagórnych i dolnych dróg oddechowych w świetle medycynyopartej na faktach. Szeroko omówiono leczenieprzeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejszającesekrecję i obrzęk błony śluzowej, terapię przeciwkaszlową,leki mukolityczne i mukokinetyczne oraz postępowanieobjawowe w zapaleniu oskrzelików. Przedstawionotakże skrótowo przegląd badań dotyczącychróżnych aspektów leczenia symptomatologicznego.

Abstract:

In the article principles of symptomatic treatment of upperand lower respiratory tract infections were discussedin the light of evidence based medicine. Widelyantypyretic, painkilling, decongestant, antitussic andsecretolytic therapies were discussed. Symptomatic treatmentof bronchiolitis was also presented. Literatureoverview concerning different aspects of symptomatictreatment was also briefly outlined.author-image

Tomasz Ozorowski

author-image

Andrzej Radzikowski

author-image

Piotr Albrecht