Implikacje wybranych chorób ogólnych w jamie ustnej u dzieci i młodzieży. Część 2. Zmiany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej i tkanek przyzębia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W pracy przedstawiono zmiany chorobowe w tkankachprzyzębia i na błonie śluzowej jamy ustnej u dzieci, towarzyszącepierwotnym i wtórnym niedoborom odpornościlub spowodowane działaniami niepożądanymistosowanych leków i metod terapeutycznych.Wielu chorobom ogólnym oraz stosowanym środkomi metodom terapeutycznym towarzyszy obecnośćzmian chorobowych w tkankach przyzębia i na błonieśluzowej jamy ustnej. Niekorzystny wpływ czynnikówogólnoustrojowych może wynikać z bezpośredniegouszkodzenia komórek i tkanki lub działania pośredniego,np. upośledzenia mechanizmów obrony miejscowej,zwiększenia podatności tkanek, wzrostu ryzyka wystąpieniaczynników patogennych. Przyczyną osłabieniaobrony miejscowej może być upośledzenie funkcjiukładu immunologicznego lub niekorzystne zmianyekosystemu jamy ustnej, dotyczące przede wszystkimilości i właściwości wydzielanej śliny.

Abstract:

In this paper we described pathological lesions in periodontiumand oral mucosa in children with primary andsecondary immunodeficiency or caused by undesirableeffects of drugs and therapeutic methods.Various systemic diseases, drug administration andtherapeutic methods are often linked with presenceof pathological lesions in periodontal tissues and oralmucosa. Systemic factors may cause direct cell/tissueinjury or indirect defect of local immune defense, increasedtissue susceptibility, increased risk of pathologicalfactors. Local defense may be impaired due to immunesystem dysfunction or unfavourable changes inoral cavity ecosystem, especially amount and qualityof saliva.author-image

Dorota Olczak-Kowalczyk

author-image

Barbara Adamowicz‑Klepalska