Nowe trendy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich dekadach obserwuje się w Polsce staływzrost zapadalności na nieswoiste zapalenia jelitu dzieci. W etiopatogenezie choroby uczestniczy wieleczynników. Zasadniczą rolę odgrywa predyspozycjagenetyczna ustroju, która prowadzi do nadmiernejreaktywności układu immunologicznego błony śluzowejprzewodu pokarmowego na saprofitującą floręjelitową lub inne czynniki środowiskowe. Nieprawidłowaodpowiedź układu odpornościowego na nieznanyantygen powoduje zaburzenia równowagi pomiędzyczynnikami prozapalnymi i przeciwzapalnymi w błonieśluzowej lub całej ścianie jelita. Liczne badania podkreślająważną rolę cytokin w regulowaniu, indukowaniui supresji zapalenia oraz w gojeniu błony śluzowej jelita.Stały postęp w zrozumieniu etiopatogenezy nieswoistychzapaleń jelit przyczynia się do zmiany poglądówi wprowadzania nowych metod leczenia tych chorób.Do metod tych należy zaliczyć leczenie biologiczne,które obejmuje: przeciwciała monoklonalne przeciwkoTNF-α, neutralizację molekuł przeciwadhezyjnych,rekombinowane cytokiny. Mimo dużego postępu leczenienieswoistych zapaleń jelit nadal jest trudne.Obecne możliwości leczenia biologicznego stanowiąznaczny postęp w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.W przyszłości możliwe będzie wczesne leczeniepoprzez zapobieganie występowaniu choroby u osóbpredysponowanych genetycznie przez zastosowanieterapii genowej czy modulację ekosystemu jelitowego.

Abstract:

In the last decades a constant increase in an incidenceof inflammatory bowel disease in children has beenobserved. Many factors participate in the etiopathogenesisof the disease. The key role is played by geneticpredisposition, which leads to overreaction of immunesystem of mucosa of the alimentary tract against saprophyticbacterial flora or other environmental factors.Disturbed immune response against an unknown antigencauses the disturbance of the balance betweenpro- and anti-inflammatory factors in intestinal mucosaor in the whole intestinal wall. Many studies emphasizethe role of cytokines in regulation, induction and suppressionof inflammation as well as in reparation ofthe intestinal mucosa. Constant progress in the understandingof etiopathogenesis of inflammatory boweldisease leads to the change the modes of treatmentand to introduction of new therapeutic methods in thetreatment of inflammatory bowel disease. Among thesemethods there is a biological treatment which includesmonoclonal antibodies against TNF-α, neutralizationof anti-adhesive molecules and recombined cytokines.In spite of a significant progress, the treatment of inflammatorybowel disease is still difficult. The presentpossibility of the use of biological treatment showsa significant progress. It is expected that in the futurethe early prevention of the disease in genetically predisposedsubjects could be achieved by the application ofgenetic therapy and modulation of intestine ecosystem.author-image

Barbara Iwańczak

author-image

Franciszek Iwańczak