Wady postawy – stary temat w nowym ujęciu


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ważna rola pediatrów we wczesnym zdiagnozowaniu wad postawy upoważnia do przypominania podstawowych testów wykrywających przykurcze i asymetrie
ciała. Testy Adamsa, Ely, Thomasa muszą wejść do rutynowej oceny postawy ciała. Badanie postawy powinno odbywać się w pozycji swobodnej, a nie „na baczność”. Należy pamiętać o zmienności postawy związanej z wiekiem, aby nie wyolbrzymiać wagi zakrzywień fizjologicznych. Obowiązkiem lekarza jest także zwracanie uwagi pacjenta na prowadzony przez niego tryb życia i jego wpływ na rozwój wadliwych postaw i przeciążeń (smartfony, komputery). Tradycyjne zachęcanie do ruchu powinno być bardziej nasilone w obliczu aktualnej pandemii wirusowej i nauki online. Ćwiczenia powinny być celowane na dane zniekształcenie, w wielu przypadkach niektóre ćwiczenia są zakazane, np. przewroty przy usztywnieniu kręgosłupa szyjno-piersiowego. Po stwierdzeniu wady postawy niezbędna jest konsultacja ortopedy. Prozdrowotny styl życia w okresie wzrastania to zadanie dla rodziny, podmiotów ochrony zdrowia, szkoły, a także podmiotów wydziałów zdrowia różnych szczebli.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 170-176

Abstract:

The important role of pediatricians in the early diagnosis of posture defects allows them to recall the basic tests detecting contractures and body asymmetries.
The Adams, Ely, and Thomas tests must enter into the routine assessment of body posture, which should be done in a relaxed position and not on alert.
One should bear in mind the age-related variability so as not to overstate the importance of physiological curvatures. Exercises should be aimed at a given
distortion, in many cases some exercises should be prohibited, e.g. rollovers. After finding a posture defect, an orthopedic consultation is necessary. It is
also a medical duty to pay attention to lifestyle and its influence on the development of faulty attitudes and overload (smartphones, computers). Traditional
encouragement to move should be more seriously pushed in the face of the current viral pandemic and online learning. A healthy lifestyle in the period of
growing up is a task for the family, health service, school as well as entities of health departments at various levels.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 170-176


8 zł

author-image

Marek Okoński

author-image

Dominik Odzioba

author-image

Grzegorz Kandzierski