Wczesne i późne następstwa wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Dokonując przeglądu wiarygodnych danych naukowych podsumowano następstwa hipotrofii wewnątrzmacicznej (ang. intrauterine growth restriction, IUGR). Omówiono powikłania okresu noworodkowego, odległe następstwa, a także proponowane kierunki postępowania. Rosnąca przeżywalność skrajnie małych wcześniaków (znacznie poniżej 32. tygodnia ciąży) determinuje potrzebę szerokiej analizy tej grupy dzieci w celu poprawy wyników leczenia. Skrajne wcześniactwo jest dużym wyzwaniem dla neonatologów, IUGR w tej grupie niesie za sobą dodatkowe podwyższone ryzyko niepomyślnych następstw.

Abstract:

The following paper summarizes the consequences of intrauterine hypotrophy (intrauterine growth restriction, IUGR) after reviewing reliable scientific data addressed mainly to neonatologists. Complications of the neonatal period, mortality, long-term sequelae, as well as suggested courses of action are discussed. The increasing survival rate of extremely preterm infants (below the 32nd week of gestation) determines the need for a broad analysis of this group of children in order to improve treatment outcomes. Extreme prematurity itself is a major challenge for neonatologists, IUGR in this group of children carries an additional increased risk of morbidity and mortality.


8 zł

author-image

Marzena Michalak-Kloc

author-image

Barbara Królak-Olejnik