Leki immunosupresyjne u dzieci i młodzieży – kompendium dla pediatrów


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Leki immunosupresyjne znajdują zastosowanie w szeregu schorzeń o podłożu immunologicznym oraz w transplantologii. Dzieli się je na leki wytwarzane na ogólnych zasadach farmakologicznych (leki syntetyczne, podawane zazwyczaj doustnie) oraz leki biologiczne (podawane tylko dożylnie). W praktyce klinicznej leki są łączone w kilkuskładnikowe protokoły lub podawane sekwencyjnie, w zależności od skuteczności lub działań niepożądanych stosowania poszczególnych preparatów. Immunosupresja musi być monitorowana albo względem zakresu ekspozycji na lek (stężenie we krwi), albo efektu farmakodynamicznego (liczba komórek docelowych lub stężenie blokowanego enzymu). Jednym z dodatkowych problemów jest łatwość we wchodzeniu w interakcje farmakokinetyczne między poszczególnymi lekami oraz z lekami stosowanymi dodatkowo z innych wskazań. Niezależnie od działań niepożądanych swoistych dla poszczególnych grup leków (lub preparatów w ich obrębie) długotrwała immunosupresja zwiększa ryzyko zakażeń oportunistycznych oraz rozwoju schorzeń rozrostowych. Bezpieczne stosowanie immunosupresji wymaga dużego doświadczenia klinicznego.

Abstract:

Immunosuppressive drugs are used in various immune-related diseases and in a transplantation medicine. In general they may be divided to the synthetic drugs, usually administered orally and biologic drugs, given intravenously. In a clinical practice, immunosuppresants are often combined in the specific protocols or given sequentially, depending on the efficacy or specific adverse events. immunosuppresants must be monitored by therapeutic drug monitoring techniques (blood concentration) or by measuring a pharmacodynamic effect (number of the target cells or the activity of a target cell enzyme). Pharmacokinetic interactions between immunosuppressives and common drugs are an important issue. Nevertheless several drug-specific adverse events, a long-term immunosuppression increases the risk of opportunistic infections and malignancy. Clinical experience is required for a safe use of immunosuppressive drugs.


12 zł

author-image

Ryszard Grenda

author-image

Łukasz Obrycki