Bank mleka kobiecego w Polsce - pierwsze doświadczenia.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel badania:
Badanie miało na celu wstępną analizę wpływu banku mleka na aspekty organizacyjno-finansowe pracy oddziału, wstępne skutki kliniczne u pacjentów oddziału intensywnej terapii noworodka (OION) oraz postawy personelu medycznego i rodziców wobec dostępności mleka z banku mleka kobiecego.
Materiał i Metody:
Analizą objęto okres pracy banku mleka od kwietnia do września 2012 roku. Przeprowadzono ocenę aspektów organizacyjnych: charakterystykę dawczyń mleka, wykonanych procedur pasteryzacji oraz porównanie kosztów. Przedmiotem analizy było 172 pacjentów OION: 54 noworodki w karmieniu których używano w 2012 r. mleka z banku mleka oraz 118 noworodków w żywieniu których w roku 2011 i 2012 stosowano wyłącznie mleko matki, mieszankę sztuczną lub też ich kombinację. Analiza skutków klinicznych polegała na porównaniu czasu trwania żywienia pozajelitowego, okresu rozpoczęcia minimalnego żywienia troficznego, występowania zakażeń, martwiczego zapalenia jelit i rodzaju kolonizacji przewodu pokarmowego. Analizę postawy personelu medycznego oraz rodziców wobec banku mleka przeprowadzono w oparciu o badanie ankietowe.
Wyniki:
W okresie pracy banku w roku 2012 pozyskano 34 dawczynie pokarmu, wykonano 134 procedury pasteryzacji pokarmu kobiecego, pozyskano 166 litrów mleka ludzkiego, koszt wytworzenia 100 ml mleka wyniósł 32 PLN. W grupie pacjentów karmionych mlekiem z banku mleka kobiecego, stwierdzono silną tendencję do wcześniejszego wprowadzania minimalnego żywienia troficznego, wykazano zmniejszenie częstości występowania martwiczego zapalenia jelit. Badania ankietowe wykazały, że trzy czwarte z rodzących przyznało, że informacja o istnieniu banku mleka jest ważnym kryterium wyboru szpitala położniczego. Niemal wszystkie skorzystałyby z propozycji mleka z banku, gdyby zaistniała taka potrzeba u ich dziecka, a idea banków mleka powinna ich zdaniem, być rozszerzana.
Wnioski:
Wstępne obserwacje świadczą o bardzo dobrym wpływie podaży wyłącznie mleka kobiecego na funkcję przewodu pokarmowego dziecka, co skutkuje bardzo wczesnym wprowadzeniem żywienia enteralnego oraz redukcją występowania martwiczego zapalenia jelit. Personel medyczny, jak wynika to z analizy postaw, w pełni akceptuje inicjatywę banku mleka. Wzmocnieniu uległy zatem postawy prolaktacyjne zarówno zespołu medycznego, jak i rodziców.

Abstract:

Objectives:
The aim of this study is the preliminary analysis of impact of the milk bank on the organizational and financial aspects, clinical effects inneonatal intensive care unit (NICU) and the attitude of the medical staff and parents to the availability of milk from the milk bank.
Material and methods:
Working of the milk bank from April to September 2012 was analyzed. An assessment of the financial and organizational aspects included the characteristics of the donor milk, pasteurization procedures and a comparison of costs. 172 patients hospitalized in NICU, ofwhich 54 were feeding with the milk from the milk bank (2012) and 118 newborns in 2011 and 2012, feeding only with breast milk or breast milk substitutes were included in the study. Analysis of clinical results was based on a comparison of the duration of parenteral nutrition, the start ofa minimal enteral feeding, late onset sepsis, necrotizing enterocolitis and type of colonization of the gastrointestinal tract. Attitudes of medical staffand parents to the milk bank was based on a questionnaire.
Results:
Analysis revealed: 34 donors of milk, 134 human breast milk pasteurization procedures, obtainment of 166 liters of human milk and median cost of 100 ml of milk as 32 PLN. In patients feeding with the milk from the milk bank, a strong trend of early introduction of minimum nutritionaltrophic as well as reducing the incidence of necrotizing enterocolitis were noticed. A questionnaire showed that three quarters of women admitted that information about the existence of a milk bank is an important criterion for choosing a hospital to give birth. Almost all would benefit from the proposals of milk from the bank, if there is such a need in their child, and the ideaof milk banks should be extended.
Conclusions:
Preliminary observations indicate very good effect supply only breast milk for the gastrointestinal tract function, resulting in a very early introduction of enteral nutrition and a reduction in the occurrence necrotizing enterocolitis. We observe very acceptable attitude of medical staff’s to human milk bank and using it for feeding neonates. The pro-lactation’s behaviours of nurses and parents have reinforced. The reception of the human milk bank is very optimistic especially among parents.author-image

Ewa Głuszak-Idziakowska

author-image

Magdalena Składanowska

author-image

Elżbieta Baranowska

author-image

Zofia Słodkowska

author-image

Maria Wilińska

author-image

Anna Kowal

author-image

Aleksandra Wesołowska

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka