Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zgodnie z zaleceniami ekspertów optymalnym sposobemżywienia niemowląt jest karmienie wyłączniepiersią przez około 6 pierwszych m.ż. i kontynuacjakarmienia w czasie wprowadzania posiłków uzupełniającychtak długo, jak długo życzą sobie tego dzieckoi matka. Niekiedy zachodzi jednak konieczność dokarmianianoworodka czy niemowlęcia, np. gdy dzieckossie pierś nieefektywnie, matka nie wytwarza dostatecznejilości pokarmu lub matka i dziecko są rozdzieleni.Suplementacja może być potrzebna przez krótkiokres lub na stałe. Musi być prowadzona w taki sposób,by zapewnić dziecku odpowiednie odżywienie, ale teżutrzymać laktację u matki na optymalnym poziomiei umożliwić powrót do karmienia piersią. Istotne jestdobranie odpowiedniej metody podawania suplementustosownie do wieku, stanu dziecka, planowanego czasui ilości suplementacji, typu zaburzeń mechanizmu ssania,jeżeli takie występują u dziecka. Metoda musi byćakceptowana i możliwa do zastosowania przez rodzicówz zachowaniem zasad higieny. W pracy omówionoszczegółowo wskazania oraz zalety i wady wszystkichwykorzystywanych obecnie metod karmienia alternatywnego.

Abstract:

According to experts recommendations optimal nutritionfor infants is exclusive breastfeeding for first 6months of life and continuation of breastfeeding duringintroduction of complementary foods as long as babyand mother wish. There are situations when a neonateor an infant needs supplementation, for example infantsucks a breast ineffectively, a mother has an insufficientmilk supply, a mother and a baby are separated.The supplementation may be necessary for a certainperiod of time or till the end of breastfeeding. It shouldbe carried on the way that provides suitable nutritionfor an infant, but also maintains mother’s lactationat optimal level and makes possible the return tobreastfeeding. It is important to choose the propermethod of giving the supplement according to theage and state of the infant, the planned period andamount of supplementation, the type of suckling mechanismdysfunction if found. The method should beaccepted and possible to apply by parents and hygienicrules must be complied. The paper discussesin details the indications for using all of the knownalternative feeding methods, their advantages anddisadvantages.author-image

dr Anna Oslislo

author-image

lek. med. Magdalena Nehring‑Gugulska

author-image

Monika Żukowska‑Rubik