Epidemiologia cukrzycy typu 1


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich latach notuje się globalny i gwałtownywzrost zachorowań na cukrzycę typu 1, w tym wśróddzieci, w większości krajów europejskich. Polska należydo krajów o najwyższej dynamice wzrostu zachorowań.Wzrost zapadalności obserwuje się szczególniew najmłodszych i młodszych grupach wiekowych.Za destrukcję komórek β mogą być odpowiedzialneróżne patomechanizmy. Poza znaną predyspozycją genetyczną,czynniki środowiskowe wydają się istotnieprzyczyniać się do tych zmian. Dramatyczna sytuacjaepidemiologiczna, również w Polsce, wskazuje na koniecznośćszybkich rozwiązań: zdrowotnych, społecznychi ekonomicznych.

Abstract:

Over the last decades rapid and global increaseof the incidence of type 1 diabetes, mainly in children,was noticed in most European countries. Multiplemechanisms of β-cell destruction were considered asa reason. Despite of the known genetic predispositiononly environmental factors can explain such a rapidchange “The burden of diabetes”, as well in Poland,requires fast solutions in public health, social and economicprograms.author-image

prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot

author-image

Ewa Otto-Buczkowska