Hipoglikemia w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży – charakterystyka, zapobieganie, leczenie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Hipoglikemia jest jednym z najczęstszych powikłań leczeniacukrzycy typu 1 i większość pacjentów chorychna cukrzycę oraz ich opiekunów bardziej boi się hipoglikemiiniż późnych powikłań choroby. Z tego powodu,mimo dostępności nowoczesnych preparatów insuliny,sprzętu i urządzeń służących do podawania leku orazpostępu technologicznego w zakresie kontrolowaniai monitorowania glikemii, jaki miał miejsce w minionychdekadach, hipoglikemia jest nadal zasadniczym czynnikiemograniczającym skuteczność leczenia cukrzycytypu 1. W poniższym artykule przedstawiono aktualnepoglądy na temat: 1) rozpoznawania i klasyfikacji hipoglikemiiu dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1;2) czynników ryzyka ciężkich hipoglikemii; 3) postępowaniaw przypadku hipoglikemii oraz 4) podstawowychzasad jej zapobiegania.

Abstract:

Hypoglycemia is one of the most common complicationsof the management of type 1 diabetes. Mostdiabetic patients and their caregivers fear hypoglycemiamore than they care about potentially disablingchronic complications of the disease. Therefore, despitedevelopment of new insulin preparations, progress intechnologies of blood glucose measurement and monitoringand in insulin injection and continuous insulindelivery systems, hypoglycemia is still the critical limitingfactor preventing type 1 diabetic patients fromachieving good glycemic control. In this paper we presentcurrent opinion on: 1) assessment and classificationof hypoglycemia in children and adolescents with type1 diabetes, 2) factors associated with increased risk ofsevere hypoglycemia, 3) treatment of hypoglycemia and4) principal rules of hypoglycemia prevention.author-image

prof. dr hab. Wojciech Młynarski

author-image

dr hab. Agnieszka Szadkowska

author-image

dr Beata Mianowska