Świerzb i wszawica u dzieci − aktualne zasady postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroby pasożytnicze to istotny problem zdrowotny i społeczny na całym świecie. Do najczęstszych schorzeń pasożytniczych skóry u dzieci należą świerzb
oraz wszawica. Obraz kliniczny dermatoz pasożytniczych u dzieci jest często odmienny niż u dorosłych, co może utrudniać lub opóźniać prawidłowe rozpoznanie
choroby oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, a w konsekwencji zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się zarażenia. Ważnymi elementami terapii
przeciwpasożytniczej są prawidłowo przeprowadzona dekontaminacja otoczenia oraz badanie i leczenie osób z otoczenia chorego. W tym celu istotna
jest odpowiednia komunikacja między lekarzem, pacjentem oraz jego rodziną. Wczesne i prawidłowo przeprowadzone leczenie odgrywa znaczącą rolę,
ponieważ zapobiega ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby i epidemii w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Artykuł stanowi podsumowanie wiedzy
na temat najczęstszych chorób pasożytniczych skóry u dzieci.

Abstract:

Parasitic diseases are a major problem of health and social development around the world. The most common parasitic skin diseases in children are scabies
and pediculosis. The clinical picture of parasitic skin diseases in children is often different than in adults, which may hinder or delay the correct diagnosis,
and thus the implementation of appropriate treatment, which in turn increases the risk of complications and the spread of infection. An important element
of antiparasitic therapy is properly performed decontamination of the environment and diagnosis and treatment of those around the patient. For this purpose,
it is important to proper communication between the doctor, the patient and his family. Early and properly carried out treatment plays a significant
role, because it prevents the possible spread of diseases and epidemics in nurseries, kindergartens and schools. This article is a summary of knowledge on
the most common parasitic diseases of the skin that occur in children.author-image

Iwona Flisiak

author-image

Paulina Kiluk