Szczepienia zalecane podróżującym dzieciom i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Międzynarodowe podróże wiążą się z ryzykiem zdrowotnym. Zwiększa się liczba osób wyjeżdżających do regionów tropikalnych krajów rozwijających
się. Coraz częściej podróżują rodziny z małymi dziećmi. Egzotycznym podróżom nie zawsze towarzyszy świadomość zagrożeń zdrowotnych. Ryzyko nabawienia się niebezpiecznej choroby mogą zmniejszyć odpowiednio zaplanowane szczepienia ochronne. Przy planowaniu szczepień przed podróżą konieczne
jest uwzględnienie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rejonem podróży. Ale nawet najlepiej opracowana profilaktyka nie chroni
przed zachorowaniem w 100%. W artykule omówiono szczepienia najczęściej stosowane w medycynie podróży oraz ogólne zasady przydatne w podróżach dzieci i młodzieży.

Abstract:

International travels are connected with health hazard. Amount of travelers to the tropic regions of developing countries is still increasing. Traveling with
young children is becoming increasingly popular. Health risks of exotic travels are not commonly realized. Properly planned immunization can reduce the
risk of acquiring a dangerous disease. Planning vaccination before travel both epidemiological and personal risk factors should be considered. But even
the best prophylaxis does not protect in 100%. The article discusses vaccinations usually used in travel medicine and general rules useful in children and
teenagers travels.author-image

Ewa Duszczyk