Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci − aktualne standardy postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Sepsa i wstrząs septyczny stanowią jedną z głównych przyczyn hospitalizacji dzieci w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie
prawidłowej terapii schorzeń odgrywają kluczową rolę w rokowaniu. Właściwie przeprowadzone działania stabilizujące stan dziecka, podjęte jeszcze
na etapie leczenia przedszpitalnego lub w izbie przyjęć czy też oddziale ratunkowym, mogą zatrzymać rozwój choroby i zapobiec wystąpieniu wstrząsu.
W artykule omówiono aktualnie obowiązujące zasady rozpoznawania i leczenia sepsy oraz wstrząsu septycznego w jego wczesnej fazie.

Abstract:

Sepsis and septic shock are one of the leading causes of admitting children to Pediatric Intensive Care Units. Early diagnosis and implementation of correct
treatment play a key role in prognosis. The right resuscitation may stop the development of the disease and in many cases may limit or even prevent the development of shock. The article presents the current modes of diagnosis and treatment at the early stage of sepsis and septic shock in children.author-image

Marzena Zielińska

author-image

Stanisław Zieliński

author-image

Alicja Bartkowska-Śniatkowska