Aktualne zasady postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich dekadach w krajach rozwiniętych odnotowuje się wzrost częstości zakażeń Clostridioides difficile (dawniej: Clostridium difficile infections, CDI)
we wszystkich grupach wiekowych, w tym u dzieci. U pacjentów pediatrycznych objawy zakażenia mogą być bardzo różnorodne: od łagodnej biegunki
do toksycznego rozdęcia okrężnicy, ale ciężki lub piorunujący przebieg obserwuje się znacznie rzadziej niż u dorosłych. Z drugiej strony, u dzieci znacznie
częściej stwierdza się bezobjawową kolonizację szczepami toksynotwórczymi, co bardzo utrudnia diagnostykę, ponieważ żaden z dostępnych testów nie
pozwala na odróżnienie kolonizacji od zakażenia. Podobnie jak u dorosłych, u dzieci często dochodzi do nawrotów CDI, co stanowi bardzo istotny problem
kliniczny. W artykule omówiono epidemiologię, czynniki ryzyka oraz aktualne rekomendacje diagnostyki, leczenia i zapobiegania CDI u dzieci.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  462-467

Abstract:

In recent decades an increasing incidence of Clostridioides difficile infections (formerly: Clostridium difficile infections, CDI) has been observed in developed
countries among all patient groups including children. Clinical manifestations of CDI in pediatric patients can vary from mild diarrhoea to toxic megacolon,
however, severe, or fulminant infections are much less common than in adults. On the other hand, children are frequently colonized with toxigenic C. difficile
strains which complicates diagnostics, since there is no test that reliably distinguishes between C. difficile infection and colonization. Similarly, to adults,
in children CDI is often complicated by recurrence that causes serious clinical problems. This article reviews epidemiology, risk factors and current recommendations
on diagnostics, treatment, and prevention of CDI in children.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  462-467


8 zł

author-image

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat