Wskazania do leczenia miejscowego glikokortykosteroidami u dzieci i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Miejscowe glikokortykosteroidy (mGKS) od czasu wprowadzenia na rynek medyczny stanowią podstawę leczenia wielu chorób zapalnych skóry, także
w populacji pediatrycznej. Szeroki zakres wskazań terapeutycznych wynika z działania plejotropowego mGKS: przeciwzapalnego, antymitotycznego
i immunosupresyjnego. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mGKS u dzieci zależą od kilku czynników, także uwarunkowań anatomiczno-fizjologicznych
skóry dziecka. Nieodpowiednio prowadzona terapia mGKS może się wiązać z rozwojem miejscowych i systemowych działań niepożądanych.
Najistotniejsze jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich.
W artykule omówiono profil działania mGKS, bezpieczeństwo stosowania, a także wskazania do aplikacji.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  495-498

Abstract:

Topical corticosteroids (TCs) have been the mainstay of treatment for many inflammatory skin diseases, including in the pediatric population, since their introduction
to the medical market. The wide range of therapeutic indications is due to the pleiotropic effects of TCs: anti-inflammatory, antimitotic and immunosuppressive.
The efficacy and safety of TCs use in children depends on several factors, including anatomic and physiologic conditions of the child’s
skin. Inadequate TCs therapy may be associated with the development of local and systemic adverse effects. Strict adherence to medical recommendations
is most important.
This article discusses the action profile of TCs, their safety and indications for application.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  495-498


6 zł

author-image

Paulina Szczepanik-Kułak

author-image

Dorota Krasowska