Specjalistyczne metody fizjoterapii wspierające rozwój psychomotoryczny dziecka


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rozwój dziecka przebiega w sposób wieloaspektowy, równocześnie i harmonijnie dojrzewają bowiem różne ośrodki funkcjonalne ośrodkowego układu
nerwowego (OUN). Całość procesów intelektualnych, orientacyjno-poznawczych, emocjonalnych oraz motorycznych rozwijających się harmonijnie określa
się mianem rozwoju psychomotorycznego. Jego zaburzenia przejawiają się głównie w postaci dyspraksji rozwojowej, zaburzeń somatognozji, problemów
z napięciem mięśniowym oraz zaburzeń poznawczo-emocjonalnych. Rozwój psychomotoryczny może być wspierany za pomocą specjalistycznych
metod fizjoterapeutycznych, takich jak metody neurorozwojowe, psychomotoryczne oraz integracyjne. Skuteczne oddziaływania terapeutyczne pozwalają
na holistyczne wspieranie każdego etapu psychomotorycznego rozwoju dziecka.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  500-506

Abstract:

The development of a child is multifaceted, as various functional centers of the central nervous system mature simultaneously and harmoniously. All intellectual,
cognitive, emotional and motor processes developing harmoniously are called psychomotor development. Disorders of this development are
manifested mainly in the form of developmental dyspraxia, somatognosia disorders, difficulties with muscle tone and cognitive and emotional disorders.
However, psychomotor development can be supported by specialized physiotherapeutic methods, such as neurodevelopmental, neurophysiological, psychomotor
and integrative methods. Effective therapeutic interactions allow for the holistic support of each stage of the child’s psychomotor development.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  500-506


6 zł

author-image

Bartosz Bagrowski

author-image

Michalina Teresa Olesińska