Trudności w wypróżnianiu i zaparcie czynnościowe u niemowląt – interwencje żywieniowe


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przyczyną trudności w wypróżnianiu (mała ich częstość i/lub stolce twarde, oddawane z wysiłkiem) jest zwykle zaparcie czynnościowe, aktualnie rozpoznawane na podstawie kryteriów rzymskich IV. W wieku niemowlęcym nie zawsze zostają spełnione wszystkie kryteria, ale problem z wypróżnianiem istnieje, stając się przyczyną dolegliwości u niemowlęcia oraz niepokoju i frustracji opiekunów. W artykule podsumowano dane dotyczące zaparcia czynnościowego u niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji żywieniowych. W zaparciu czynnościowym spełniającym wszystkie kryteria diagnostyczne modyfikacje żywieniowe pełnią funkcję wspomagającą. Bez farmakoterapii nie są wystarczające do uzyskania korzystnego efektu i nie powinny być stosowane jako jedyna forma leczenia lub leczenie pierwszego rzutu. Z drugiej strony, bez właściwego żywienia trudno osiągnąć sukces terapeutyczny. Interwencje żywieniowe można natomiast rozważyć jako postępowanie pierwszego rzutu u niemowląt, u których występują trudności w wypróżnianiu niespełniające ściśle kryteriów zaparcia czynnościowego.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 649-655

Abstract:

Problems with passing stools (infrequent and/or hard stools passed with straining) are usually caused by functional constipation, currently diagnosed according to the Rome IV criteria. In infancy, not all diagnostic criteria are always met. However, the problem does exist, causing anxiety and frustration for the caregivers that needs to be addressed. This article summarizes management of functional constipation in infants, focusing on nutritional interventions. For infants with functional constipation meeting strict diagnostic criteria, nutritional interventions play only a supporting role – without adequate pharmacotherapy, these interventions will not be successful and should not be used as first-line treatment. On the other hand, without appropriate dietary interventions, therapeutic success is difficult to achieve. Nutritional interventions may be, however, considered as first-line treatment in infants who have problems such as hard stools and straining that do not meet all strict diagnostic criteria for functional constipation.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 649-655author-image

Hanna Szajewska