Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży w 2024 r.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Otyłość jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych wieku dziecięcego na całym świecie. Wywiera negatywny wpływ na rozwój somatyczny i psychiczny dzieci, a także jest podłożem rozwoju powikłań ujawniających się zarówno w okresie dorastania, jak i w życiu dorosłym. W artykule przedstawiono aktualne poglądy na leczenie otyłości dziecięcej. W tym celu dokonano przeglądu literatury ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wytycznych i rekomendacji. Współczesne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży ma charakter spersonalizowany. Metody terapeutyczne powinny być dobierane na podstawie dokładnie przeprowadzonej diagnozy wstępnej dotyczącej przyczyn otyłości oraz jej konsekwencji. Podstawowe znaczenie ma zmiana sposobu żywienia oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Dodatkowymi narzędziami mogą być metody farmakologiczne i chirurgiczne. Leczenie otyłości dziecięcej wymaga współpracy zespołu terapeutycznego o wysokich kompetencjach zawodowych i komunikacyjnych. W jego skład powinni wchodzić co najmniej: lekarz pediatra, dietetyk, psycholog i specjalista aktywności fizycznej działający na podstawie wspólnych zasad i celów. Celem leczenia otyłości nie może być jedynie redukcja masy ciała. Należy dążyć do identyfikacji czynników, które doprowadziły do wystąpienia choroby, i – o ile to możliwe – ich eliminacji lub ograniczenia.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 186-196

Abstract:

Obesity is one of the most common chronic diseases of childhood worldwide. It has a negative impact on the somatic and mental development of
children and is also a basis for the development of complications that manifest themselves both in adolescence and in adulthood. The aim of the study
was to present current opinions on the treatment of childhood obesity. For this purpose, a literature review was performed, with particular emphasis
on current guidelines and recommendations. Modern treatment of obesity in children and adolescents is personalized. Therapeutic methods should be
selected based on a carefully performed preliminary diagnosis of the causes of obesity and its consequences. Changing diet habits and increasing physical activity are of primary importance. Additional tools may include pharmacological and surgical methods. Treatment of childhood obesity requires the cooperation of a therapeutic team with high professional and communication competences. Such a team should include at least: a pediatrician, a dietitian, a psychologist, and a physical activity specialist working on the basis of common principles and goals. The goal of obesity treatment cannot be only weight loss. Efforts should be made to identify the factors that led to the occurrence of the disease and eliminate or reduce them as much as possible.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 186-196


12 zł

author-image

Agnieszka Kozioł-Kozakowska

author-image

Ewa Szczudlik

author-image

Anna Stępniewska

author-image

Agnieszka Pacut

author-image

Małgorzata Wójcik