Toksokaroza u dzieci i młodzieży – standard postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Toksokaroza jest chorobą pasożytniczą rozpowszechnioną na całym świecie. Zarażenie powodują nicienie z rodzaju Toxocara, które nie są naturalnym
pasożytem człowieka. Choroba rozwija się w wyniku przypadkowego spożycia jaj glisty psiej (Toxocara canis) lub – rzadziej – kociej (Toxocara cati)
obecnych w ziemi, na warzywach czy owocach. Z jaj wylęgają się larwy, które przez ścianę jelit dostają się do krążenia, a wraz z nim do różnych tkanek i narządów (wątroby, serca, płuc, mózgu, mięśni, oczu). Przebieg zarażenia jest najczęściej bez- lub skąpoobjawowy, rzadziej rozwija się zespół trzewny larwy migrującej (ang. visceral larva migrans, VLM), wyjątkowo postać oczna lub neurologiczna. Podstawą diagnostyki jest stwierdzenie w surowicy krwi eozynofilii, hiperleukocytozy, podwyższonego stężenia cIgE, hipergammaglobulinemii oraz swoistych przeciwciał w klasie IgG. Niekiedy wskazane są badania molekularne wykrywające materiał genetyczny pasożyta oraz badania obrazowe w celu wykrycia larw w tkankach i narządach. Jeśli terapia jest niezbędna, stosuje się albendazol (ABZ) lub mebendazol (MBZ), leki przeciwhistaminowe, a w ciężkich postaciach choroby – dodatkowo sterydy i/lub diethylcarbamazinę (DEC). W formie ocznej bywają wykorzystywane ponadto laseroterapia, krioterapia lub leczenie chirurgiczne. Profilaktyka toksokarozy polega na odrobaczaniu psów i kotów, higienie po kontakcie z glebą i odchodami zwierząt, przykrywaniu piaskownic.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 197-203

Abstract:

Toxocariasis is a parasitic disease that is prevalent worldwide. This infection is primarily caused by nematodes belonging to the Toxocara genus, which are not natural parasites of humans. The disease develops when individuals accidentally ingest the eggs of the dog roundworm, Toxocara canis, or, less commonly, the feline roundworm, Toxocara cati. These eggs can be found in soil, on vegetables, fruits, raw liver, and other undercooked animal-derived foods, as these substances may serve as intermediate hosts for these parasites. Once ingested, the eggs hatch into larvae, which then penetrate the intestinal wall and enter the circulatory system. From there, they can infiltrate various tissues and organs, such as the liver, heart, lungs, brain, muscles, and eyes. In many cases, the infection remains asymptomatic or exhibits only mild symptoms. However, in less common instances, it may lead to the development of visceral larva migrans syndrome, and in rare cases, ocular or neurological forms of the disease may emerge. Diagnosis is primarily based on identifying elevated eosinophil levels, hyperleukocytosis, increased levels of cIgE, hypergammaglobulinemia, and specific IgG antibodies in the patient’s blood serum. Molecular tests to detect the genetic material of the parasite and imaging tests to visualize larvae in tissues and organs may be warranted in some cases. If treatment is required, albendazole or mebendazole, along with antihistamines, are often prescribed. In severe forms of the disease, additional steroids and/or diethylcarbamazine may be necessary. In cases of ocular involvement, laser therapy, cryotherapy, or surgical intervention may be employed. Preventing toxocariasis involves deworming dogs and cats, maintaining proper hygiene after contact with soil and animal feces, covering sandboxes, and avoiding the consumption of undercooked meat.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 197-203


12 zł

author-image

Katarzyna Mazur-Melewska

author-image

Magdalena Figlerowicz