Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci i młodzieży – wytyczne postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Helicobacter pylori jest spiralną Gram-ujemną pałeczką, która poza zapaleniem błony śluzowej żołądka i chorobą wrzodową może ekstremalnie rzadko w populacji dziecięcej być odpowiedzialna za powstanie gruczolakoraka i B-limfocytowego chłoniaka żołądka (ang. mucose associated lymphoid tissue, MALT). Z tego powodu, według zaleceń Europejskiego i Północnoamerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European/ North American Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN/NASPGHAN), u dzieci i młodzieży nie powinna być stosowana strategia „testuj i lecz”. Diagnostyka zakażenia powinna się opierać na badaniach uzyskanych w trakcie gastroskopii i wykonanych we właściwym czasie, tj. po zakończeniu leczenia inhibitorami pompy protonowej (IPP; po 2 tygodniach) i antybiotykoterapii (po 4 tygodniach). Czternastodniowe leczenie zakażenia powinno się opierać na ocenie lekooporności bakterii. Skuteczność eradykacji należy ocenić z wykorzystaniem testów nieinwazyjnych (antygenu w kale, testów oddechowych) co najmniej po miesiącu od zakończenia terapii. Potrzeba eradykacji H. pylori u dzieci z rozpoznaną chorobą wrzodową
nie budzi wątpliwości, jednak szereg publikacji naukowych sugeruje korzystny wpływ zakażenia tą bakterią na zmniejszenie częstości występowania niektórych chorób, tj. astmy, eozynofilowego zapalenia przełyku czy nieswoistych chorób zapalnych jelit. Badania te jednak wymagają potwierdzenia na dużej populacji dzieci i młodzieży.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 325-330

Abstract:

Helicobacter pylori is a spiral Gram-negative bacillus that, in addition to gastritis and peptic ulcer disease, extremely rarely can be responsible for the development of adenocarcinoma and B-lymphocytic lymphoma of the stomach (MALT) in the pediatric population. For this reason, according to ESPGHAN/NASPGHAN recommendations, a “test and treat” strategy should not be used in children and adolescents. Diagnosis of the infection should be based on tests obtained by gastroscopy and performed at the right time, i.e. after treatment with proton pump inhibitors (after 2 weeks) and antibiotic therapy (after 4 weeks). The 14-day treatment of the infection should be based on the assessment of drug resistance of the bacteria. Evaluation of the effectiveness
of eradication should be based on non-invasive tests (fecal antigen, respiratory tests) at least one month after the end of therapy. The need for H. pylori eradication in children with diagnosed peptic ulcer disease is not in doubt, however, a number of scientific publications suggest a beneficial effect of H. pylori infection on reducing the incidence of certain diseases, i.e. asthma, eosinophilic esophagitis or inflammatory bowel disease. However, this research needs to be confirmed in a large population of children and adolescents.

 

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 325-330


10 zł

author-image

Dariusz M. Lebensztejn