Jak wybrać lek przeciwgorączkowy dla dzieci i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Gorączka jest fizjologiczną odpowiedzią organizmu wywołaną różnorodnymi czynnikami, głównie infekcyjnymi. Istnieje wiele potencjalnych korzyści
z występowania gorączki, jednak w praktyce podkreśla się przede wszystkim jej negatywne skutki. Pojęcie fobii gorączkowej wprowadzono kilkadziesiąt lat temu i wiąże się ono z nadużywaniem leków przeciwgorączkowych zarówno przez rodziców, jak i lekarzy. Autorzy wielu zaleceń są zgodni, że w przypadku występowania gorączki u dziecka główny nacisk należy kłaść na poprawę komfortu. Do jego określenia powinny służyć odpowiednie skale. Do oceny ryzyka poważnej infekcji w przypadku gorączkującego dziecka może być przydatny system świateł drogowych według Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (National Institute for Health and Care Excellence, NICE). Nie wykazano istotnych różnic w działaniu przeciwgorączkowym między paracetamolem a ibuprofenem. Ze względu na ograniczoną liczbę badań o niskiej jakości danych brak jest wskazań do rutynowego stosowania metamizolu jako leku przeciwgorączkowego.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 155-160

Abstract:

Fever is a physiological response of the body caused by various factors, mainly infections. There are many potential benefits of fever, and there are also known negative effects. The concept of fever phobia was introduced several dozen years ago and is associated with the overuse of antipyretics by both parents and doctors. The authors of many recommendations agree that the main purpose should be on improving comfort. Appropriate scales should be used to determine it. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) traffic lights system may be useful to assess the risk of serious infection in a febrile child. There were no significant differences in antipyretic effects between paracetamol and ibuprofen. Due to the limited number of studies with low-quality data, there are no indications for the routine use of metamizole as an antipyretic drug.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 155-160


12 zł

author-image

Karolina Pietraszewska

author-image

Henryk Szymański