Karmienie piersią – raport WHO

2017-09-14

article image

Karmienie piersią – raport WHO

Autor: Jędrzej Sarnecki

 

Opracowanie na podstawie: World Health Organization, UNICEF. Tracking Progress for Breastfeeding Policies and Programmes: Global breastfeeding scorecard 2017.

Z opublikowanego na początku sierpnia 2017 r. raportu Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) wynika, że pomimo dotychczasowych rekomendacji WHO i UNICEF żadne z państw świata nadal nie promuje wystarczająco karmienia niemowląt piersią.

WHO zaleca rozpoczęcie karmienia piersią w ciągu 1 godz. po porodzie, wyłączne karmienie piersią − przez pierwszych 6 miesięcy życia, a następnie kontynuację karmienia piersią wraz z rozszerzaniem diety do co najmniej 24. m.ż. Jak podkreślają eksperci WHO, promowanie naturalnego karmienia oraz ochrona i wspieranie matek karmiących piersią stanowi jedną z najbardziej efektywnych strategii poprawiających stan zdrowia ludności. Wiąże się z większą odpornością dzieci na choroby, korzystnie wpływa na rozwój, tworzy silną więź pomiędzy matką a dzieckiem i pozytywnie wpływa na zdrowie kobiety. Mimo to obecne dane wskazują, że jedynie ok. 40% niemowląt jest karmionych wyłącznie piersią w 1. półroczu życia.

Zalecenia Global Breastfeeding Collective, nowej inicjatywy będącej partnerstwem organizacji pozarządowych, mającej na celu promowanie wprowadzania na całym świecie strategii zachęcających do karmienia piersią i podniesienie odsetka niemowląt karmionych wyłącznie piersią w pierwszych 6 m.ż. do co najmniej 50% do 2025 r., obejmują 7 kluczowych obszarów. Rekomendowane jest wysokie finansowanie programów promujących karmienie piersią oraz wprowadzenie w życie regulacji zawartych w Kodeksie Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece przyjętych w 1981 r. przez Zgromadzenie WHO. Do kolejnych priorytetów należą zapewnienie płatnego urlopu macierzyńskiego, ułatwienie możliwości karmienia piersią w miejscu pracy, wprowadzenie w szpitalach założeń programu „Szpital przyjazny dziecku”, ułatwianie dostępu do porad laktacyjnych, tworzenie społecznych programów wsparcia oraz monitorowanie wprowadzania legislacji i programów promujących karmienie piersią.

Dane w raporcie dotyczące Polski są ograniczone, co wynika z niewystarczającego monitorowania sytuacji w naszym kraju. Pozytywnie oceniany jest dostępny w Polsce 26-tygodniowy, pełnopłatny urlop macierzyński (dostępny jest również urlop rodzicielski, pozwalający wydłużyć urlop do roku, jednak wiąże się to z niższą pensją). Jako problematyczną oceniono natomiast niewielką liczbę placówek z tytułem „Szpitala przyjaznego dziecku” – jest ich 90 i rodzi się w nich niecałe 21% noworodków. Tytuł, przyznawany w Polsce przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, otrzymują szpitale, w których obowiązuje zakaz reklamy mieszanek modyfikowanych i w których wdrożono system opieki kobiet rodzących i w połogu opisany w tzw. 10 krokach do udanego karmienia piersią[1]. Zaznaczono również, że pomimo zobowiązania się do jego przestrzegania Polska wprowadziła w życie tylko niektóre zapisy Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

 

[1] Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding: The Special Role of Maternity Services. A joint WHO/UNICEF Statement, Genewa 1989.


Podobne aktualności