Ryzyko złamań kości u dzieci przyjmujących GKS w przebiegu astmy

Ciekawostki

Ryzyko złamań kości u dzieci przyjmujących GKS w przebiegu astmy

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Gray N, Howard A, Zhu J i wsp. Association Between Inhaled Corticosteroid Use and Bone Fracture in Children With Asthma. JAMA Pediatr 2018 Jan 1;172:57-64; DOI: 10.1001/jamapediatrics.2017.3579.

Opublikowana w 2018 r. na łamach JAMA Pediatrics praca prezentująca wyniki przeprowadzonego w Kanadzie badania kliniczno-kontrolnego wskazuje, że w przeciwieństwie do stosowania glikokortykosteroidów (GKS) systemowo ich wziewne przyjmowanie przez dzieci z astmą nie wiąże się z większym ryzykiem złamań kości.

Stosowanie wziewnych GKS stanowi standard długoterminowego leczenia lekkiej przewlekłej astmy u dzieci. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, że leki te mogą wpływać na tempo wzrostu szkieletu. Ze względu na udokumentowany wpływ GKS na funkcjonowanie osteoklastów i osteoblastów, powodujący spowolnienie budowy kości i zwiększenie ich resorpcji, istnieją obawy dotyczące zwiększonego ryzyka złamań kości w przypadku wziewnego przyjmowania tych leków. W celu określenia, czy tak jak w przypadku systemowo stosowanych GKS przyjmowanie wziewnie tych leków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem złamań kości u dzieci z astmą, Gray i wsp. przeanalizowali dostępne w Kanadzie państwowe bazy danych.

Autorzy publikacji zebrali dane dotyczące 3884 dzieci i nastolatków w wieku od 2 do 18 lat z rozpoznaną w latach 2003-2014 astmą oskrzelową, u których po postawieniu diagnozy, a przed osiągnięciem pełnoletności (do 2015 r.) odnotowano złamanie kości. Grupę kontrolną (n = 15 536) stanowili pacjenci z astmą bez złamania kości, dobrani do przypadków (w stosunku 4:1) na podstawie płci, daty urodzenia (± 2 lata) oraz wieku, w jakim rozpoznano astmę (± 1 rok). W całej badanej kohorcie 61% pacjentów stanowili chłopcy, u 67% astmę rozpoznano ≤ 6. roku życia.

Zebrane dane nie wskazują na występowanie podwyższonego ryzyka złamań kości w przypadku stosowania wziewnych GKS (OR: 1,07; 95% CI: 0,97-1,17), a także w przypadku historii ich stosowania przed złamaniem (91-180 dni przed − OR: 0,96; 95% CI: 0,86-1,07; 181-365 dni przed − OR: 1,00; 95% CI: 0,91-1,11) w porównaniu z niestosowaniem tych leków. Analiza zgromadzonych przez autorów danych wykazała natomiast występowanie zwiększonego ryzyka złamań kości w przypadku systemowego stosowania GKS w ciągu roku obserwacji (OR: 1,17; 95% CI: 1,04-1,33).