Zmiany w częstości stwierdzania dodatnich wyników posiewów krwi związane ze szczepieniami przeciwko pneumokokom

2017-06-08

article image

Zmiany w częstości stwierdzana dodatnich wyników posiewów krwi związane ze szczepieniami przeciwko pneumokokom

 

Autor: Jędrzej Sarnecki

 

Opracowanie na podstawie: Greenhow TL, Hung YY, Herz A. Bacteremia in Children 3 to 36 Months Old After Introduction of Conjugated Pneumococcal Vaccines. Pediatrics 2017;139:e20162098.

 

Przed wprowadzeniem powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom ryzyko wystąpienia bakteriemii u dzieci z gorączką zgłaszających się do lekarza w trybie ambulatoryjnym wynosiło w USA od 1,6 do 4,3%. Rutynowe szczepienia przeciwko tym patogenom zmniejszyły je do 0,16-0,37%. W celu oceny zmian, jakie zaszły w ryzyku wystąpienia bakteriemii u małych dzieci w wyniku wprowadzenia w Kalifornii powszechnych szczepień 7- i 13-walentnymi skoniugowanymi szczepionkami przeciwko pneumokokom (PCV7 i PCV13), Greenhow i wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie, którego wyniki opublikowano w 2017 r. na łamach czasopisma Pediatrics. Autorzy pracy przeanalizowali wyniki 57 733 posiewów krwi pobranej w przychodniach (33 391 posiewów), oddziałach ratunkowych (20 978 posiewów) i szpitalach w ciągu pierwszych 24 godz. hospitalizacji (3364 posiewy) od dzieci w wieku 3-36 miesięcy. Informacje pochodziły z lat 1998-2014 z elektronicznej bazy danych medycznych pacjentów z Kalifornii i uwzględniały zarówno okres przed wprowadzeniem szczepień PCV7 (lata 1998-2000), okres powszechnych szczepień niemowląt 7-walentną szczepionką (2000-2010), jak i lata 2010-2014, w których dzieci szczepione były PCV13.

Wyniki 97% (56 022) z prawie 58 tys. wykonanych posiewów były negatywne, w 2% badań (1173) stwierdzono zanieczyszczenie próbki, a w 1% (538) obecność patogenu. Między 1998 a 2014 r. odnotowano znaczący, bo o 78%, spadek liczby przypadków bakteriemii. W tym samym czasie stwierdzono również obniżenie o 95% liczby posiewów, w których wyhodowanym patogenem był Streptococcus pneumoniae. Spadek liczby przypadków, w których wykrywano S. pneumoniae, był bezpośrednio związany z wprowadzaniem szczepień przeciwko pneumokokom – w okresie przed rozpoczęciem szczepień przeciwko temu patogenowi częstość występowania posiewów krwi, w których wyhodowano S. pneumoniae, wynosiła 74,5 na 100 tys. dzieci/rok, w okresie gdy szczepiono PCV7 − 10 na 100 tys. dzieci/rok, a w latach, w których rutynowo szczepiono niemowlęta PCV13 − 3,5 na 100 tys. dzieci/rok.

W wyniku obniżenia liczby posiewów, w których wyhodowano S. pneumoniae, w znacząco większym odsetku badań wykrywano inne patogeny. W okresie po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom w > 75% przypadków wykrywanymi bakteriami były Escherichia coli, Salmonella spp. i Staphylococcus aureus.

Jak podsumowują wyniki autorzy publikacji, wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom doprowadziło do znaczącego obniżenia częstości występowania bakteriemii u wcześniej zdrowych dzieci < 3. roku życia. Równocześnie znaczne zmniejszenie częstości wykrywania S. pneumoniae u pacjentów z pozytywnymi wynikami posiewu krwi może sugerować konieczność zmiany wytycznych dotyczących postępowania u niemowląt i małych dzieci z gorączką.


Podobne aktualności