Odległe skutki zdrowotne u dzieci z wrodzonymi wadami serca: na podstawie National Health Interview Survey

Ciekawostki

Odległe skutki zdrowotne u dzieci z wrodzonymi wadami serca: na podstawie National Health Interview Survey

Na podstawie: Razzaghi H, Oster M, Reefhuis J. Long-Term Outcomes in Children with Congenital Heart Disease: National Health Interview Survey. J Pediatr 2015;166:119-124.

 

W wyniku udoskonalenia metod diagnostycznych i chirurgicznych oraz dzięki rozwojowi intensywnej terapii znacząco wzrosła przeżywalność dzieci z wrodzonymi wadami serca (ang. Congenital Heart Disease, CHD). Pediatra w trakcie całej praktyki może napotkać niewielu pacjentów z CHD ze względu na ich relatywnie niewielką liczbę. Wyniki badań dzieci z CHD pochodzące z National Health Interview Survey (NHIS ogólnokrajowa ankieta dotycząca stanu zdrowia ludności w USA - przyp. red.) mogą dostarczyć lekarzowi prowadzącemu pacjenta z wrodzoną wadą serca wiedzę, która pozwoli mu odpowiednio wesprzeć rodzinę dziecka. Celem prezentowanego badania była analiza wyników obserwacji dzieci z CHD odnotowanych w NHIS. Korzystając z danych z lat 1997-2011 dotyczących dzieci z CHD w wieku od urodzenia do 17 r.ż., autorzy badania ocenili częstość występowania chorób współistniejących, uwzględniając również zaburzenia ze spektrum autyzmu, częstość korzystania ze służby zdrowia, w tym liczbę wizyt w SOR, oraz inne aspekty życia, takie jak frekwencja w szkole.

Wyniki porównano z danymi dotyczącymi dzieci bez CHD, określono surowe ilorazy szans (ang. crude OR) oraz wykonano testy zgodności chi-kwadrat. W badaniu wykorzystano wyniki 420 dzieci z CHD oraz 180 048 dzieci bez CHD, porównywalnych pod względem wieku i płci. Dzieci z wrodzonymi wadami serca trzykrotnie częściej zgłaszały pogorszenie stanu zdrowia oraz miały ponad 10-dniowe okresy nieobecności w szkole. U dzieci z CHD w wieku od 2 do 17 lat częściej występowały zaburzenia ze spektrum autyzmu (crude OR 4,6; 95% CI: 1,9-11,0) i niepełnosprawność intelektualna (crude OR 9,1; 95% CI: 5,4-15,4). W przypadku tych dzieci więcej było również zgłoszeń do SOR, wizyt u lekarza i lekarskich wizyt domowych.

Wnioski: Autorzy badania wykazali większą częstość występowania zdarzeń niepożądanych u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Te wyniki, szczególnie dotyczące zaburzeń rozwoju układu nerwowego, mogą być przydatne dla rodziców, lekarzy prowadzących i dla innych osób oceniających specyficzne potrzeby dzieci i nastolatków z CHD.