Laninamiwir w profilaktyce grypy

2016-12-28

article image

Laninamiwir w profilaktyce grypy

Autor: Patryk Lipiński

Opracowano na podstawie: Nakano T, Ishiwada N, Sumitani T i wsp. Inhaled Laninamivir Octanoate as Prophylaxis for Inluenza in Children. Pediatrics 2016.11;e20160109.

Grypa stanowi bardzo ważny problem zdrowotny na świecie. W Polsce w ostatnim sezonie grypowym (2015-2016) zarejestrowano 140 zgonów z powodu powikłań tej choroby. Najskuteczniejszą formą profilaktyki grypy są szczepienia. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii podkreśla, że w sezonie 2016-2017 zaleca się szczepienie przeciwko grypie wszystkich dzieci > 6. miesiąca życia1.

Na łamach periodyku Pediatrics ukazały się wyniki badania z randomizacją, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, oceniającego skuteczność laninamiwiru w porównaniu z placebo w zapobieganiu grypie. Laninamiwir, podobnie jak oseltamiwir i zanamiwir, należy do grupy inhibitorów neuraminidazy. W 2010 r. został on zaakceptowany w Japonii do leczenia grypy, a w 2013 r. także do stosowania w celach profilaktycznych. Wyniki przedstawianego badania są o tyle ważne, że nigdy wcześniej nie oceniano skuteczności laninamiwiru w profilaktyce grypy u najmłodszych dzieci (< 10. r.ż.).

Do badania zakwalifikowano 341 zdrowych dzieci, które miały kontakt z osobą chorującą na grypę w obrębie zamieszkiwanego gospodarstwa domowego. Pacjentów podzielono na 2 grupy: jedna otrzymała jednorazową dawkę (20 mg) laninamiwiru wziewnie w inhalacji, druga zaś – placebo. Okres obserwacji obu grup wynosił 10 dni. Efekty interwencji oceniano na podstawie odsetka dzieci, które zachorowały na grypę w każdej z grup.

Zaobserwowano, że w grupie otrzymującej laninamiwir na grypę zachorowało 11% dzieci, podczas gdy w grupie otrzymującej placebo – 19%.

Podsumowując, laninamiwir jest skuteczny w profilaktyce grypy u dzieci. Należy podkreślić , że podstawową metodą zapobiegania grypie są szczepienia, a leki przeciwwirusowe nie są substytutem szczepień.

Piśmiennictwo

1. Jackowska T. Zalecenia dotyczące zapobiegania grypie u dzieci w sezonie 2016-2017. Ped Pol 2016;91:606-613.


Podobne aktualności