Wszystkie zamówienia złożone od 25.04.2019 r. do 05.05.2019 r. będą realizowane po 06.05.2019 r. - za utrudnienia przepraszamy!

Zasady publikacji i recenzji

 

 

 

 

 

 

W „Standardach Medycznych” prezentowane są:

Zakres merytoryczny

Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia ogólnopediatryczne (w tym z zakresu specjalizacji szczegółowych), psychologii klinicznej, organizacji opieki zdrowotnej, prawa, etyki medycyny itp. Oryginalne publikacje powinny stanowią cenny wkład w rozwój i uaktualnienie wiedzy medycznej. Adresatem prezentowanych artykułów są zwłaszcza pediatrzy pracujący w ośrodkach każdego szczebla referencyjności, lekarze rodzinni, neonatolodzy, specjaliści nauk pokrewnych, a także studenci kierunków medycznych.

Wymagania formalno-prawne

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na wykorzystanie tych materiałw u autorów pracy i w wydawnictwie, gdzie zostały opublikowane (redakcja nie ponosi odpowiedzialnołci za niewłaściwe dopełnienie tych formalności).

Jeżeli badanie było sponsorowane lub współfinansowane, należy umieścić informację o źródle finansowania (np. badanie kliniczne, grant statutowy, instytucjonalny, MNiSW lub inne). Nadesłane prace podlegają anonimowej ocenie przez przynajmniej dwóch recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia komentarza redakcyjnego.

Przygotowanie artykułu

Układ pracy

Tekst publikacji powinien składać się z następujących działów – każdy rozpoczynający się na nowej stronie A4:

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie powinien znaleźć się:

Autorstwo manuskryptu

W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora kolejność autorów powinna odzwierciedlać merytoryczny wkład i stopień odpowiedzialności za przygotowanie publikacji. Na stronie tytułowej, przy nazwiskach poszczególnych autorów, należy określić formć ich udziału w pracy/ badaniu wg poniższej klasyfikacji:
A – opracowanie koncepcji badania/pracy naukowej,
B – zestawienie danych,
C – analiza i interpretacja danych,
D – analiza statystyczna,
E – napisanie artykułu,
F – merytoryczna recenzja artykułu,
G – nadzór nad ostateczną wersją artykułu,
H – inne – wymienią.

Streszczenie

Na drugiej stronie artykułu powinno znajdować się streszczenie pracy w języku polskim oraz abstrakt w języku angielskim (abstract) zawierające zwięzły opis omawianego zagadnienia. W pracach oryginalnych należy zastosować podział streszczenia na: cel (objectives), materiały i metody (materials and methods), wyniki (results) i wnioski (conclusions). Streszczenie nie może przekraczać 250 słów (prace oryginalne) lub 150 (prace poglądowe).

Słowa kluczowe

Pod streszczeniem na drugiej stronie należy umieścić słowa kluczowe (3–5) w języku polskim oraz angielskim, w zgodzie z ogólnie przyjętą nomenklaturą Medical Subject Headings Index Medicus (wytyczne dostępne na stronie http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Redakcja zastrzega sobie prawo doboru słów kluczowych.

Tekst artykułu

W pracach oryginalnych zalecany jest układ strukturalny artykułu z podziałem na: wstęp, cel, materiały i metody, wyniki, dyskusja i wnioski. W pracach poglądowych, opisach przypadków można zastosować inny układ podrozdziałów.

Podziękowania

Dopuszcza się miejsce na podziękowania pod tekstem artykułu, powinny one dotyczyć wyłącznie osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do przeprowadzenia obserwacji/badania.

Piśmiennictwo

Ryciny i tabele

Nadsyłanie prac

Zachęcamy do publikacji prac w „Standardach Medycznych Pediatria”. Prace przygotowane zgodnie z ww. zasadami prosimy wysyłać:

Redakcja nie zwraca nadesłanych prac.